Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.14.182

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2008 r.

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) upoważniam
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej

Pana gen. bryg. Marka WITCZAKA

do dokonywania wszelkich czynności faktycznych związanych z przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem uprawnionym podmiotom oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.), w szczególności do prowadzenia korespondencji dotyczącej spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej podpisuje pisma z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.