Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.13.171

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 czerwca 2010 r.

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) upoważniam:
1. Sekretarza Stanu

w Ministerstwie Obrony Narodowej

do:

1) wydawania, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, decyzji i postanowień w II instancji, w sprawach osób fizycznych, żołnierzy rezerwy orz w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe (pozostających w rezerwie kadrowej albo dyspozycji) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie, dotyczących:
a) powołania i odmowy powołania do zawodowej służby wojskowej,
b) wyznaczania i zwalniania ze stanowisk służbowych,
c) przenoszenia do rezerwy kadrowej,
d) przenoszenia do dyspozycji,
e) stwierdzenia objęcia stanowisk służbowych aplikantów, asesorów i sędziów w sądach wojskowych oraz wyznaczania na stanowiska służbowe aplikantów, asesorów i prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury i odwoływanie z tych stanowisk,
f) kierowania do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa i odwoływania z tej służby,
g) dokonywania wypowiedzeń stosunku służbowego przez organ wojskowy,
h) zwalniania z zawodowej służby wojskowej,
i) wniosków o stwierdzenie nieważności, wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych,
j) kierowania do instytucji cywilnej w celu wyznaczenia na stanowisko służbowe i odwoływanie z pełnienia służby w instytucji cywilnej,
k) zezwolenia i odmowy wyrażenia zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej,
l) odwołań od decyzji wydanych w sprawach uposażeniowych,
m) zgody i odmowy wyrażenia zgody na pracę dodatkową i prowadzenie działalności gospodarczej,
n) zwalniania z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę,
o) przekazywania spraw do organu właściwego,
p) powiadamiania strony o konieczności wniesienia odrębnego podania;
2) wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w I instancji w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe (pozostających w rezerwie kadrowej albo dyspozycji) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie oraz byłych kandydatów na żołnierzy zawodowych dotyczących wniosków o stwierdzenie nieważności, wznowienia postępowania oraz uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych - wydanych przez Ministra Obrony Narodowej, lub dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr;
3) rozpatrywania skarg na bezczynność organów bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
4) wstępnej akceptacji wniosków o nadanie Medalu Wojska Polskiego, w celu uhonorowania cudzoziemców oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Polski;
5) wyrażania zgody na przyjęcie przez żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeń resortowych nadanych przez władze innego państwa;
6) występowanie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawach dotyczących wyrażania zgody na przyjęcie przez żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej orderów i odznaczeń państwowych.
2. Dyrektora Departamentu Kadr do:
1) wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w II instancji, w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe (pozostających w rezerwie kadrowej albo dyspozycji) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych i byłych kandydatów na żołnierzy zawodowych dotyczących:
a) zwolnienia ze służby kandydackiej,
b) ustalania wysokości i zwrotu równowartości kosztów, poniesionych na utrzymanie i naukę,
c) umarzania równowartości kosztów nauki;
2) wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w I instancji, w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe (pozostających w rezerwie kadrowej albo dyspozycji) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie, dotyczących:
a) powoływania do zawodowej służby wojskowej na stanowiska służbowe o stopniu etatowym pułkownika (komandora),
b) wyznaczania i zwalniania ze stanowisk służbowych, w tym poza granicami państwa,
c) przenoszenia do rezerwy kadrowej Ministra Obrony Narodowej,
d) przenoszenia do dyspozycji,
e) stwierdzenia objęcia stanowisk służbowych aplikantów, asesorów i sędziów w sądach wojskowych oraz wyznaczania na stanowiska służbowe prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury i odwoływanie z tych stanowisk,
f) dokonywania wypowiedzeń stosunku służbowego przez organ wojskowy,
g) zwalniania z zawodowej służby wojskowej,
h) kierowania do instytucji cywilnej w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe i odwoływanie z pełnienia służby w instytucji cywilnej,
i) kierowania oficerów na studia przygotowujące do objęcia wyższych stanowisk służbowych,
j) zwalniania z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę,
k) zezwolenia i odmowy wyrażenia zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej,
l) powoływania do służby stałej kandydatów do korpusu osobowego oficerów sprawiedliwości i obsługi prawnej - w grupie osobowej sądownictwa,
m) kierowania żołnierzy zawodowych, do udziału w kursach specjalistycznych, których celem jest podniesienie kwalifikacji na zajmowanym stanowisku służbowym (udział w kursach nie jest związany ze zwolnieniem z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesieniem do rezerwy kadrowej), z wyjątkiem żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
n) zgody i odmowy wyrażenia zgody na pracę dodatkową i prowadzenie działalności gospodarczej,
o) stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania oraz uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych z zastrzeżeniem pkt 1 ppkt 2,
p) stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania oraz uchylenia decyzji w stosunku do byłych żołnierzy zawodowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
q) stwierdzenia niedopuszczalności odwołania,
r) przekazywania spraw do organu właściwego,
s) powiadamiania strony o konieczności wniesienia odrębnego podania;
3) wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w I instancji, w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, dotyczących:
a) uposażenia zasadniczego,
b) dodatków do uposażenia zasadniczego,
c) innych należności pieniężnych, z wyłączeniem przyznawania nagród pieniężnych;
4) załatwiania spraw dotyczących:
a) powierzania czasowego pełnienia obowiązków służbowych żołnierzom będącym w rezerwie kadrowej lub w dyspozycji,
b) wyrażania zgody na zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy w związku z pobieraniem przez żołnierza nauki,
c) wydawania żołnierzom rezerwy zaświadczeń o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
d) informowanie żołnierzy zawodowych o indywidualnych prognozach przebiegu służby,
e) rozpatrywania wniosków o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej lub pozostawienie w służbie,
f) wyrażenia lub odmowy wyrażania zgody na wycofanie wypowiedzeń stosunku służbowego,
g) zwalniania z zawodowej służby wojskowej z mocy prawa (decyzje dla celów ewidencyjnych),
h) kierowania żołnierzy zawodowych do wojskowych komisji lekarskich,
i) zawierania z żołnierzami zawodowymi kontraktów na pełnienie zawodowej służby wojskowej, bądź wydania rozkazu personalnego o odmowie zawarcia kontraktu - do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie,
j) mianowania na kolejny stopień wojskowy, do stopnia pułkownika (komandora) włącznie,
k) podpisywania umów określających warunki skierowania na koszt wojska na studia, bądź naukę albo staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą oraz umów dotyczących udzielenia pomocy w związku z pobieraniem nauki - do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie,
l) określania i weryfikacji indywidualnych prognoz przebiegu zawodowej służby wojskowej, w opiniach służbowych żołnierzy zawodowych do stopnia pułkownika (komandora) włącznie,
m) zatwierdzania Planu doskonalenia zawodowego kadry za granicą,
n) odwołań od opinii służbowych z wyłączeniem opinii sporządzonych osobiście przez Ministra Obrony Narodowej,
o) podpisywania legitymacji o nadaniu medali resortowych,
p) wydawania, podpisywania, wymiany, dokonywania wpisów w legitymacjach służbowych żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz posiadających stopień wojskowy od stopnia generała brygady (kontradmirała),
q) odpowiedzi przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej oraz władzom naczelnym stowarzyszeń i organizacji społecznych, w zakresie przebiegu służby żołnierzy zawodowych oraz mianowań i odznaczeń żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej oraz innych osób,
r) udzielania odpowiedzi na kierowane do Ministra Obrony Narodowej skargi, wnioski i pytania oraz meldunki dotyczące przebiegu zawodowej służby wojskowej, wnoszone przez osoby indywidualne, żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych - posiadających stopień wojskowy do stopnia pułkownika (komandora) włącznie,
s) mianowania żołnierzy rezerwy w korpusie oficerów, byłych żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy nie podlegających obowiązkowej służbie wojskowej na kolejny stopień wojskowy do stopnia pułkownika (komandora) włącznie,
t) podpisywania aktów mianowań żołnierzy nie podlegających obowiązkowi obrony, zamieszkałych na stałe poza granicami kraju.
2a. 1 W razie nieobecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów w sprawach, o których mowa w pkt 1, upoważniam Podsekretarza Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji.
2b. 2 W razie nieobecności Dyrektora Departamentu Kadr do podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów w sprawach, o których mowa w pkt 2, upoważniam Zastępcę Dyrektora Departamentu Kadr zajmującego stanowisko cywilne.
3. 3 Osoby, o których mowa w pkt 1-2b:
1) podpisują decyzje administracyjne, postanowienia i inne dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej";
2) uwierzytelniają podpisaną decyzję administracyjną i postanowienie odciskiem własnej pieczęci urzędowej.
4. Upoważnienie obowiązuje od dnia podpisania.
1 Pkt 2a dodany przez pkt 1 ppkt 1 upoważnienia nr 31/MON z dnia 9 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.11.134) zmieniającego nin. upoważnienie z dniem 9 czerwca 2010 r.
2 Pkt 2b dodany przez pkt 1 ppkt 1 upoważnienia nr 31/MON z dnia 9 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.11.134) zmieniającego nin. upoważnienie z dniem 9 czerwca 2010 r.
3 Pkt 3 zdanie wstępne zmienione przez pkt 1 ppkt 2 upoważnienia nr 31/MON z dnia 9 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.11.134) zmieniającego nin. upoważnienie z dniem 9 czerwca 2010 r.