Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.13.167

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lipca 2008 r.

PEŁNOMOCNICTWO
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 3 ust. 1 decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 149 i Nr 17, poz. 180 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 63) oraz § 5 ust. 2 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 85), udzielam
Panu płk Jerzemu GUTOWSKIEMU

Dyrektorowi Departamentu

Wychowania i Promocji Obronności

pełnomocnictwa do:

zawierania umów wynikających z art. 130 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w przedmiocie udzielania i rozliczania dotacji celowych na inwestycje dla Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni i Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy.

Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności podpisuje umowy z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.