Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.21.222

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 listopada 2007 r.

PEŁNOMOCNICTWO
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 października 2007 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) udzielam
Panu płk. Markowi PATERKA -

Dyrektorowi Departamentu Wychowania

i Promocji Obronności

Ministerstwa Obrony Narodowej

pełnomocnictwa do:

1) zawierania umów cywilno-prawnych:
a) w zakresie zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym,
b) dotyczących: zakupu prasy według norm należności i produkcji formularzy wojskowych;
2) podpisywania pism procesowych związanych z realizacją nadzoru nad fundacjami, dla których Minister Obrony Narodowej jest właściwy ze względu na zakres działania oraz cele fundacji.

W sprawach objętych niniejszym pełnomocnictwem, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.