Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.21.221

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 listopada 2007 r.

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), upoważniam
Sekretarza Stanu

w Ministerstwie Obrony Narodowej

Pana Antoniego MACIEREWICZA

do:

wykonywania uprawnień Ministra Obrony Narodowej wynikających z ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.), dotyczących wyodrębnionego, tajnego zbioru w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem decyzje i pisma powinny być podpisywane z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej".