(bez tytułu).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2007.3.6

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 kwietnia 2007 r.

DECYZJA Nr DDM-P-4761-14/05
z dnia 25 lipca 2006 r.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537) oraz uchwały Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr 208/2006 z dnia 25 lipca 2006 r. postanawia się, co następuje:
§  1.
Zawiesza się uprawnienia Mariusza Adamiaka do wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego nr licencji 63, i maklera papierów wartościowych, nr licencji 464 na okres 3 miesięcy za naruszenie regulaminów w związku z wykonywaniem zawodu w okresie zatrudnienia w Pioneer Pekao Investment Management SA.
§  2.
Stwierdza się naruszenie art. 159 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108, Nr 143, poz. 1199, Nr 163, poz. 1363) przez Mariusza Adamiaka i odstępuje od wymierzenia sankcji określonej w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).