(bez tytułu).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.4.55

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 marca 2006 r.

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 marca 2006 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 138 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.) oraz § 2, § 5, § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie nadawania oraz unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (Dz. U. Nr 128, poz. 1343) upoważniam:
Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

do:

1)
podpisywania w moim imieniu decyzji personalno-mobilizacyjnych w sprawie nadawania i unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach etatowych pułkownika (komandora) i generałów (admirałów);
2)
podpisywania w moim imieniu decyzji personalno-mobilizacyjnych w sprawie nadawania i unieważniania przydziałów mobilizacyjnych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach etatowych do podpułkownika (komandora podporucznika) w przypadku nadawania (unieważnienia) przydziału mobilizacyjnego do innej jednostki wojskowej niż ta, w której żołnierz pełni służbę, a obie te jednostki podlegają Ministrowi Obrony Narodowej.
2.
Decyzje, o których mowa w pkt 1, należy podpisywać z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz podpisaną decyzję uwierzytelnić odciskiem własnej pieczęci urzędowej.