(bez tytułu).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.2.24

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 lutego 2006 r.

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) upoważniam:
1.
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do:
1)
wydawania, w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w II instancji, w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie oraz pracowników resortu obrony narodowej, dotyczących:
a)
wyznaczania i zwalniania ze stanowisk służbowych,
b)
przenoszenia do rezerwy kadrowej Ministra Obrony Narodowej,
c)
wyznaczania na stanowiska służbowe aplikantów, asesorów i sędziów w sądach wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury i odwoływanie z tych stanowisk,
d)
kierowania do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa i odwoływania z tej służby,
e)
dokonywania wypowiedzeń stosunku służbowego przez organ wojskowy,
f)
zwalniania z zawodowej służby wojskowej,
g)
kierowania do instytucji cywilnej w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe i odwoływanie z pełnienia służby w instytucji cywilnej,
h)
zezwolenia i odmowy wyrażenia zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej,
i)
odwołań od decyzji wydanych w sprawach dodatków do uposażenia zasadniczego i innych należności pieniężnych,
j)
odwołań mianowanych urzędników państwowych w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
k)
udzielania pomocy związanej z pobieraniem nauki;
2)
wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w I instancji w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie, dotyczących wniosków o stwierdzenie nieważności, wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany decyzji w sprawach dodatków do uposażenia zasadniczego i innych należności pieniężnych;
3)
udzielania odpowiedzi na kierowane do Ministra Obrony Narodowej skargi, wnioski i pytania oraz meldunki, wnoszone przez osoby indywidualne, żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych - posiadających stopień wojskowy do stopnia pułkownika (komandora) włącznie;
4)
podpisywania aktów mianowań żołnierzy nie podlegających obowiązkowi obrony, zamieszkałych na stałe poza granicami kraju;
5)
akceptacji wniosków o nadanie Medalu Wojska Polskiego przedstawicielom innych armii;
6)
wyrażania zgody na przyjęcie przez żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeń resortowych lub państwowych nadanych przez władze innego państwa;
7)
decydowania o przeznaczeniu mienia zlikwidowanej uczelni publicznej.
2.
Dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego do:
1)
wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w II instancji, w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie oraz pracowników resortu obrony narodowej, dotyczących:
a)
odmowy powołania do zawodowej służby wojskowej,
b)
zwolnienia ze służby kandydackiej,
c)
odwołań nauczycieli stażystów od decyzji dyrektorów szkół;
2)
wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w I instancji, w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie oraz pracowników resortu obrony narodowej, dotyczących:
a)
wyznaczania i zwalniania ze stanowisk służbowych,
b)
przenoszenia do rezerwy kadrowej Ministra Obrony Narodowej,
c)
wyznaczania na stanowiska służbowe aplikantów, asesorów i sędziów w sądach wojskowych oraz aplikantów, asesorów i prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury i odwoływanie z tych stanowisk,
d)
kierowania do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa i odwoływania z tej służby,
e)
dokonywania wypowiedzeń stosunku służbowego przez organ wojskowy,
f)
zwalniania z zawodowej służby wojskowej,
g)
kierowania do instytucji cywilnej w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe i odwoływanie z pełnienia służby w instytucji cywilnej,
h)
kierowania oficerów do udziału w kursach (studiach), przygotowujących do objęcia kolejnego stanowiska zaszeregowanego do stopnia etatowego pułkownika (komandora) oraz kierowania oficerów do stopnia wojskowego podpułkownika (komandora porucznika), na studia przygotowujące do objęcia wyższych stanowisk służbowych,
i)
udzielania pomocy związanej z pobieraniem nauki,
j)
zwalniania z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę,
k)
zezwolenia i odmowy wyrażenia zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej,
l)
przenoszenia do dyspozycji,
m)
powoływania do służby stałej kandydatów do korpusu osobowego oficerów sprawiedliwości i obsługi prawnej - w grupie osobowej sądownictwa,
n)
kierowania żołnierzy zawodowych, do udziału w kursach specjalistycznych, których celem jest podniesienie kwalifikacji na zajmowanym stanowisku służbowym (udział w kursach nie jest związany ze zwolnieniem z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesieniem do rezerwy kadrowej), z wyjątkiem żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
o)
zgody i odmowy wyrażenia zgody na pracę dodatkową,
p)
nadawanie nauczycielom kontraktowym kolejnego stopnia awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem prowadzącym szkołę,
q)
stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania oraz uchylenia decyzji w stosunku do byłych żołnierzy zawodowych oraz byłych kandydatów na żołnierzy zawodowych,
r)
stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania oraz uchylenia decyzji w stosunku do byłych żołnierzy zawodowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;
3)
wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w I instancji, w sprawach dowódców jednostek wojskowych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej i ich zastępców oraz żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej, dotyczących:
a)
przyznawania, zawieszania, obniżania albo wstrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego,
b)
przyznawania innych należności pieniężnych, z wyłączeniem nagród pieniężnych;
4)
załatwiania spraw dotyczących:
a)
rozpatrywania wniosków o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej lub pozostawienie w służbie,
b)
wyrażenia zgody na wycofanie wypowiedzeń stosunku służbowego,
c)
zwalniania z zawodowej służby wojskowej z mocy prawa (decyzje dla celów ewidencyjnych),
d)
występowania do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie służby terminowej lub stałej oraz opiniowanie wniosków w tych sprawach,
e)
kierowania żołnierzy zawodowych do wojskowych komisji lekarskich,
f)
zawierania z żołnierzami zawodowymi kontraktów na pełnienie zawodowej służby wojskowej,
g)
przenoszenia żołnierzy zawodowych pomiędzy rodzajami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i urzędu Ministra Obrony Narodowej, do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie,
h)
mianowania na kolejny stopień wojskowy w korpusie oficerów, do stopnia pułkownika (komandora) włącznie,
i)
weryfikacji i konkretyzacji prognoz dalszej służby wojskowej, określonych w opiniach okresowych, podlegających akceptacji Ministra Obrony Narodowej, do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie,
j)
zatwierdzania Planu doskonalenia zawodowego kadry i pracowników wojska za granicą,
k)
odwołań od opinii okresowych z wyłączeniem opinii sporządzonych osobiście przez Ministra Obrony Narodowej,
l)
podpisywania legitymacji o nadaniu medali resortowych,
m)
wydawania, podpisywania, wymiany, dokonywania wpisów w legitymacjach służbowych żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz posiadających stopień wojskowy od stopnia generała brygady (kontradmirała),
n)
potwierdzania zamówień na sprzęt komputerowy,
o)
odpowiedzi przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej oraz władzom naczelnym stowarzyszeń i organizacji społecznych, w zakresie przebiegu służby żołnierzy zawodowych oraz mianowań i odznaczeń żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej oraz innych osób,
p)
koordynowania współpracy zagranicznej uczelni w ramach umów międzynarodowych zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską,
q)
korespondencji z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Nauki w zakresie:

– sprawozdawczości z działalności dydaktycznej uczelni,

– informacji dotyczących obsady kadrowej na poszczególnych kierunkach studiów,

– wykorzystania środków finansowych uczelni.

3.
Osoby, o których mowa w pkt 1 i 2:
1)
podpisują decyzje administracyjne, postanowienia i inne dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej";
2)
uwierzytelniają podpisaną decyzję administracyjną i postanowienie odciskiem własnej pieczęci urzędowej.