Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1989.8.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1989 r.

KOMUNIKAT
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 25 października 1989 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 października 1989 r., zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19 października 1989 r. w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia w czwartym kwartale 1989 r., najniższe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy, za obowiązujący pracownika pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wynosi 38.000 zł.
W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych komunikuje:
1. Począwszy od składek na ubezpieczenie społeczne za październik 1989 r., podstawa wymiaru składek nie może być niższa od 38.000 zł dla:
1) osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, których czas pracy określony w umowie odpowiada co najmniej pełnemu wymiarowi czasu pracy,
2) osób współpracujących z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
3) pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w placówkach i zakładach prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota ta podlega zmniejszeniu odpowiednio do czasu pracy.
2. Uspołecznione zakłady pracy mogą dokonać od 1 października 1989 r. podwyższenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne do kwoty 190.000 zł miesięcznie osobom:
1) wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, które zawarły umowę na zasadach zryczałtowanej odpłatności,
2) współpracujących z osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

3. Po upływie 1989 r uspołecznione zakłady pracy sprawdzają, czy łączna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia za ten rok:

1) nie była niższa od sześciokrotnej kwoty najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników uspołecznionych zakładów pracy, tj. od 143.550 zł według wyliczenia:

17.800 x 6 + 22.100 x 3 + 38.000 x 3

-------------------------------------- = 143.550,

2

2) -nie była wyższa od pięciokrotnej kwoty najniższego rocznego wynagrodzenia pracowników uspołecznionych zakładów pracy, tj. od 1.435.500 zł według wyliczenia:

89.000 x 6 + 110.500 x 3 + 190.000 x 3 = 1.435.500.

Po sprawdzeniu powyższego uspołecznione zakłady pracy postępują w sposób określony w § 10-12 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 14 lutego 1976 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie ubezpieczenia społecznego osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. Nr 6, poz. 33).