Dz.U.UE.L.2019.22.52

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/90
z dnia 18 stycznia 2019 r.
zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromukonazolu, karboksyny, tlenku fenbutacyny, fenpyrazaminy i pirydabenu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) bromukonazolu, karboksyny, fenpyrazaminy i pirydabenu określono w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP tlenku fenbutacyny określono w załączniku II i w części B załącznika III do tego rozporządzenia.

(2) W odniesieniu do bromukonazolu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") przedłożył uzasadnioną opinię dotyczącą przeglądu obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 2 . Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do żyta zwyczajnego, pszenicy zwyczajnej, towarów z bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), z owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), z kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), z koniowatych (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), z drobiu (mięśni, tłuszczu, wątroby), mleka (krowiego, owczego, koziego, końskiego) oraz jaj ptasich pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(3) W odniesieniu do karboksyny Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie przeglądu obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 3 . Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości i stwierdził, że w przypadku NDP dla wszystkich towarów pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ nie można wykluczyć ryzyka dla konsumentów, Urząd zalecił obniżenie NDP dla towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego do odpowiedniej granicy oznaczalności. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(4) W odniesieniu do tlenku fenbutacyny Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie przeglądu obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 4 . W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 486/2014 5  postanowiono o cofnięciu zatwierdzenia tlenku fenbutacyny, ponieważ nie zostały przedłożone dodatkowe informacje potwierdzające dotyczące tej substancji czynnej wymagane na mocy dyrektywy Komisji 2011/30/UE 6 . Wszystkie dotychczasowe zezwolenia dotyczące środków ochrony roślin zawierających tlenek

fenbutacyny zostały cofnięte. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 14 ust. 1 lit. a) należy zatem skreślić NDP tlenku fenbutacyny ustanowione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 i w części B załącznika III do tego rozporządzenia. Urząd nie zalecił utrzymania obecnych kodeksowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (CXL), ponieważ nie przedstawiono danych toksykologicznych dotyczących przedmiotowej substancji czynnej i jej metabolitu, tlenku di-hydroksy-fenbutacyny, i nie można było ocenić ryzyka dla konsumentów. Urząd zalecił obniżenie NDP dla towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego do odpowiednich granic oznaczalności. Te wartości wzorcowe należy określić w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(5) W odniesieniu do fenpyrazaminy Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie przeglądu obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 7 . W odniesieniu do moreli, czereśni, śliwek, winogron stołowych, winogron do produkcji wina, truskawek, jeżyn, jeżyn popielic, malin (czerwonych i żółtych), borówek amerykańskich, pomidorów, papryki rocznej, oberżyn/bakłażanów, ogórków, korniszonów i cukinii Urząd zalecił utrzymanie obecnych NDP, a w odniesieniu do brzoskwiń zalecił podwyższenie NDP. Urząd stwierdził, że jeżeli chodzi o NDP w odniesieniu do migdałów, pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ten NDP zostanie poddany przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(6) W odniesieniu do pirydabenu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 8 . Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim/limonek i mandarynek oraz truskawek i utrzymanie obecnych NDP w odniesieniu do ogórków, korniszonów i cukinii. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do jabłek, gruszek, pigw, owoców nieszpułki zwyczajnej, owocu nieśplika japońskiego/miszpelnika japońskiego, moreli, brzoskwiń, pomidorów, oberżyn/bakłażanów, fasoli w strąkach, towarów z bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), z owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), z kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki), z koniowatych (mięśni, tłuszczu, wątroby) oraz mleka (krowiego, owczego, koziego, końskiego) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonym przez Urząd. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do śliwek, winogron stołowych, winogron do produkcji wina, porzeczek (czarnych, czerwonych i białych), agrestu (zielonego, czerwonego i żółtego) oraz papryki rocznej brakuje informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności.

(7) W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie danego środka ochrony roślin i dla których nie istnieją tolerancje importowe ani CXL, NDP należy ustalić na poziomie określonej granicy oznaczalności lub należy stosować wartość wzorcową NDP, jak przewidziano w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(8) Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej do spraw pozostałości pestycydów w związku z potrzebą dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do kilku substancji laboratoria te stwierdziły, że w wyniku rozwoju technicznego w przypadku niektórych towarów konieczne jest ustalenie określonych granic oznaczalności.

(9) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(10) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi uwzględniono.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(12) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepis przejściowy dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(13) Należy przewidzieć odpowiednio długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem stosuje się nadal w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane w Unii lub wwiezione do Unii przed dniem 13 sierpnia 2019 r.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 sierpnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się kolumny dotyczące bromukonazolu, karboksyny, fenpyrazaminy i pirydabenu w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których

odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(NDP) (a)

Bromukonazol (suma diastereoizomerów) (F)Karboksyna (karboksyna oraz

jej metabolity sulfotlenek

karboksyny i oksykarboksyna

(sulfon karboksyny), wyrażone

jako karboksyna)

Fenpyrazamina (F)Pirydaben (F)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,01 (*)
0110000Owoce cytrusowe0,03 (*)0,01 (*)0,3
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0120010Migdały(+)
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe0,03 (*)0,01 (*)0,9
0130010Jabłka(+)
0130020Gruszki(+)
0130030Pigwy(+)
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej(+)
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego(+)
0130990Pozostałe (2)
0140000Owoce pestkowe0,03 (*)
0140010Morele50,3 (+)
0140020Czereśnie40,01 (*)
0140030Brzoskwinie50,3 (+)
0140040Śliwki30,01 (*)
0140990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,03 (*)
0151000a) winogrona30,01 (*)
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki30,9
0153000c) owoce leśne50,01 (*)
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,01 (*)
0154010Borówki amerykańskie4
0154020Żurawiny0,01 (*)
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)0,01 (*)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)0,01 (*)
0154050Róża dzika0,01 (*)
0154060Morwy (czarne i białe)0,01 (*)
0154070Głóg włoski0,01 (*)
0154080Bez czarny0,01 (*)
0154990Pozostałe (2)0,01 (*)
0160000Owoce różne z0,01 (*)0,01 (*)
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle0,03 (*)
0161020Figi0,03 (*)
0161030Oliwki stołowe0,05 (*)
0161040Kumkwat0,03 (*)
0161050Karambola0,03 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,03 (*)
0161070Czapetka kuminowa0,03 (*)
0161990Pozostałe (2)0,03 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe0,03 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado0,05 (*)
0163020Banany0,03 (*)
0163030Mango0,03 (*)
0163040Papaja0,03 (*)
0163050Granaty/Jabłka granatu0,03 (*)
0163060Czerymoja0,03 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,03 (*)
0163080Ananasy0,03 (*)
0163090Owoce chlebowca0,03 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,03 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/O-woce guanabany0,03 (*)
0163990Pozostałe (2)0,03 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)0,03 (*)
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory30,05 (*) (+)
0231020Papryka roczna30,01 (*)
0231030Oberżyny/Bakłażany30,05 (*) (+)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 (*)0,01 (*)
0231990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,70,15
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,01 (*)0,01 (*)
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030 0233990Arbuzy Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020 0242990Kapusta głowiasta Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020 0243990Jarmuż Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna8
0251020Sałaty8
0251030Endywia o liściach szerokich4
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy8
0251050Gorczycznik wiosenny8
0251060Rokietta siewna/rukola8
0251070Gorczyca sarepska8
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)0,01 (*)
0251990Pozostałe (2)0,01 (*)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)0,03 (*)80,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)0,06 (*)0,02 (*)0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)0,2 (+)
0260020Fasola (bez strąków)0,01 (*)
0260030Groch (w strąkach)0,01 (*)
0260040Groch (bez strąków)0,01 (*)
0260050 0260990Soczewica Pozostałe (2)0,01 (*) 0,01 (*)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe (2)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0500010Jęczmień0,01 (*)
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01 (*)
0500030Kukurydza0,01 (*)
0500040Proso zwyczajne0,01 (*)
0500050Owies zwyczajny0,01 (*)
0500060Ryż siewny0,01 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,03 (+)
0500080Sorgo japońskie0,01 (*)
0500090Pszenica zwyczajna0,2 (+)
0500990Pozostałe (2)0,01 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090 0810990Gałka muszkatołowa Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO -ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z0,02 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,05 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tłuszcz
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe (2)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie(+)(+)
1012020Tłuszcz(+)(+)
1012030Wątroba(+)(+)
1012040Nerka(+)(+)
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe (2)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie(+)(+)
1013020Tłuszcz(+)(+)
1013030Wątroba(+)(+)
1013040Nerka(+)(+)
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe (2)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie(+)(+)
1014020Tłuszcz(+)(+)
1014030Wątroba(+)(+)
1014040Nerka(+)(+)
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe (2)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie(+)(+)
1015020Tłuszcz(+)(+)
1015030Wątroba(+)(+)
1015040Nerka(+)(+)
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe (2)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie(+)
1016020Tłuszcz(+)
1016030Wątroba(+)
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe (2)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tłuszcz
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe (2)
1020000Mleko0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1020010Bydło(+)(+)
1020020Owce(+)(+)
1020030Kozy(+)(+)
1020040Konie(+)(+)
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie0,02 (*) (+)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,02 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,05 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,05 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,05 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

(*) Granica oznaczalności

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

Bromukonazol (suma diastereoizomerów) (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metabolizmu w roślinach uprawianych zmianowo, badań polowych nad roślinami uprawianymi zmianowo oraz metabolizmu zwierząt gospodarskich, w tym dane dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM), są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500070 Żyto zwyczajne

0500090 Pszenica zwyczajna

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu zwierząt gospodarskich, w tym dane dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM), oraz badań żywieniowych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010 Mięśnie

1012020 Tłuszcz

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1013010 Mięśnie

1013020 Tłuszcz

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1014010 Mięśnie

1014020 Tłuszcz

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1015010 Mięśnie

1015020 Tłuszcz

1015030 Wątroba

1015040 Nerka

1016010 Mięśnie

1016020 Tłuszcz

1016030 Wątroba

1020010 Bydło

1020020 Owce

1020030 Kozy

1020040 Konie

1030000 Jaja ptasie

1030010 Kury

1030020 Kaczki

1030030 Gęsi

1030040 Przepiórki

1030990 Pozostałe (2)

Fenpyrazamina (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120010 Migdały Pirydaben (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne.

Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0130010 Jabłka

0130020 Gruszki

0130030 Pigwy

0130040 Owoce nieszpułki zwyczajnej

0130050 Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

0140010 Morele

0140030 Brzoskwinie

0231010 Pomidory

0231030 Oberżyny/Bakłażany

0260010 Fasola (w strąkach)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, badań żywieniowych i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012010 Mięśnie

1012020 Tłuszcz

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1013010 Mięśnie

1013020 Tłuszcz

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1014010 Mięśnie

1014020 Tłuszcz

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1015010 Mięśnie

1015020 Tłuszcz

1015030 Wątroba

1015040 Nerka

1020010 Bydło

1020020 Owce

1020030 Kozy

1020040 Konie"

b) skreśla się kolumnę dotyczącą tlenku fenbutacyny;
2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A skreśla się kolumny dotyczące bromukonazolu, karboksyny, fenpyrazaminy i pirydabenu:
b) w części B skreśla się kolumnę dotyczącą tlenku fenbutacyny;
4) w załączniku V dodaje się kolumnę dotyczącą tlenku fenbutacyny w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne

poziomy pozostałości (NDP) (a)

Tlenek fenbutacyny (F)
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,02 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe0,01 (*)
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe (2)
0140000Owoce pestkowe0,01 (*)
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe (2)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,01 (*)
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe (2)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle0,01 (*)
0161020Figi0,01 (*)
0161030Oliwki stołowe0,02 (*)
0161040Kumkwat0,01 (*)
0161050Karambola0,01 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,01 (*)
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)
0161990Pozostałe (2)0,01 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado0,02 (*)
0163020Banany0,01 (*)
0163030Mango0,01 (*)
0163040Papaja0,01 (*)
0163050Granaty/Jabłka granatu0,01 (*)
0163060Czerymoja0,01 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)
0163080Ananasy0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,01 (*)
0163990Pozostałe (2)0,01 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe (2)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe (2)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe (2)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,02 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe (2)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe (2)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010 0860990Szafran Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z0,02 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tłuszcz
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe (2)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tłuszcz
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe (2)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tłuszcz
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe (2)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe (2)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tłuszcz
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe (2)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe (2)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tłuszcz
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe (2)
1020000Mleko0,02 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie0,02 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,02 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)
(*) Granica oznaczalności

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach"

1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bromuco-nazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromukonazolu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2017;15(9):4986.
3 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for carboxin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karboksyny zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2017;15(10):5019.
4 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbutatin oxide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tlenku fenbutacyny zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2017;15(12):5091.
5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 486/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie wycofania zatwierdzenia substancji czynnej tlenek fenbutacyny, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 70).
6 Dyrektywa Komisji 2011/30/UE z dnia 7 marca 2011 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej tlenku fenbutacyny jako substancji czynnej oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/934/WE (Dz.U. L 61 z 8.3.2011, s. 14).
7 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenpyra-zamine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenpyrazaminy zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2017;15(12):5072, "Modification of the existing maximum residue levels for fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves" (Zmiana obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenpyrazaminy w sałatach, warzywach sałatowych oraz szpinaku i podobnych liściach). Dziennik EFSA 2018;16(4):5231.
8 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridaben according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pirydabenu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2017;15(11):5054.