Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.341.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2012 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 188/2012
z dnia 28 września 2012 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję delegowaną Komisji 2012/186/UE z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską(2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 7b (dyrektywa 2009/42/WE) załącznika XXI do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32012 D 0186: decyzja delegowana Komisji 2012/186/UE z dnia 3 lutego 2012 r. (Dz.U. L 101 z 11.4.2012, s. 5).".

Artykuł  2

Teksty decyzji 2012/186/UE w językach islandzkim i norweskim, które mają zostać opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 września 2012 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2012 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Atle LEIKVOLL

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 270 z 4.10.2012, s. 43.

(2) Dz.U. L 101 z 11.4.2012, s. 5.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.