Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.36.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 100/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2019/212]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1253 z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 92/2010 w odniesieniu do wymiany danych między organami celnymi a krajowymi urzędami statystycznymi oraz sporządzania statystyk 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 8aa (rozporządzenie Komisji (UE) nr 92/2010) załącznika XXI do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"zmienione:

- 32016 R 1253: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1253 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.U. L 205 z 30.7.2016, s. 12).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1253 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 205 z 30.7.2016, s. 12.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.