Dz.U.UE.L.2019.36.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 99/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2019/211]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1724 z dnia 14 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do powierzenia Komisji uprawnień delegowanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 8 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009) załącznika XXI do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"zmienione:

- 32016 R 1724: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1724 z dnia 14 września 2016 r. (Dz.U. L 266 z 30.9.2016, s. 1).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/1724 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 266 z 30.9.2016, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.