Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.189.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 34/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1317]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1711 z dnia 17 września 2015 r. ustanawiające na 2015 r. "wykaz Prodcom" - listę produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 4am (rozporządzenie Komisji (UE) nr 842/2014) w załączniku XXI do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"4an. 32015 R 1711: rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1711 z dnia 17 września 2015 r. ustanawiające na 2015 r. listę Prodcom - wykaz produktów przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 (Dz.U. L 254 z 30.9.2015, s. 1).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2015/1711 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem że dokonane zostaną wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 254 z 30.9.2015, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.