Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.85

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 292/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1081]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 w sprawie statystyki energii w odniesieniu do wdrażania rocznych statystyk dotyczących zużycia energii w gospodarstwach domowych 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tekst pkt 26a załącznika XXI (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008) otrzymuje brzmienie:

"32008 R 1099: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz.U. L 304 z 14.11.2008, s. 1), zmienione:

- 32013 R 0147: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 147/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. (Dz.U. L 50 z 22.2.2013, s. 1),

- 32014 R 0431: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 431/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 131 z 1.5.2014, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy przedmiotowego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) Liechtenstein jest zwolniony z obowiązku gromadzenia danych wymaganych przez to rozporządzenie, z wyjątkiem danych dotyczących importu oraz eksportu różnego rodzaju nośników energii oraz wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby Rocznej statystyki energii (załącznik B).

b) Islandia jest zwolniona z obowiązku zgłaszania danych zagregowanych zdefiniowanych w załączniku B związanych ze zużyciem energii w szczegółowym podziale na rodzaje zużycia końcowego (ogrzewanie pomieszczeń, chłodzenie pomieszczeń, ogrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie i urządzenia elektryczne, inne rodzaje zużycia końcowego) w sektorze gospodarstw domowych, zgodnie z definicją w sekcji 2.3 załącznika A.".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 431/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 131 z 1.5.2014, s. 1.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.