Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.154.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 40/2002
z dnia 19 kwietnia 2002 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko naturalne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2002 z dnia 1 lutego 2002 r.(1).

(2) Decyzję Rady 2001/573/WE z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniającą decyzję Komisji 2000/532/WE w zakresie wykazu odpadów(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XX do Porozumienia pkt 32aa (decyzja Komisji 2000/532/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32001 D 0573: decyzja Rady 2001/573/WE z dnia 23 lipca 2001 r. (Dz.U. L 203 z 28.7.2001, str. 18)."

Artykuł  2

Tekst decyzji 2001/573/WE w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 20 kwietnia 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) DZ.U. L 88 z 4.4.2002, str. 20.

(2) Dz.U. L 203 z 28.7.2001, str. 18.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.