Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.19.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 147/2002
z dnia 8 listopada 2002 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 134/2002 z dnia 27 września 2002 r.(1).

(2) Dyrektywę 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 19 (dyrektywa Rady 88/609/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32001 L 0080: dyrektywą 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, str. 1).";

2) dostosowanie z pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"W czasie włączenia dyrektywy do Porozumienia, Islandia i Lichtenstein nie mają żadnych dużych obiektów energetycznego spalania zdefiniowanych w art. 1. Państwa te podporządkują się dyrektywie jeżeli i dopiero wtedy, gdy wejdą w posiadanie takich obiektów.";

3) po pkt 19 (dyrektywa Rady 88/609/EWG) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a. 32001 L 0080: dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz.U. L 309 z 27.11.2001, str. 1).

Przepisy tej decyzji, do celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań:

W czasie włączania dyrektywy do Porozumienia, Islandia i Liechtenstein nie mają żadnych dużych obiektów energetycznego spalania zdefiniowanych w art. 1. Państwa te podporządkują się dyrektywie jeżeli i dopiero wtedy, gdy wejdą w posiadanie takich obiektów."

4) skreśla się pkt 19 (dyrektywa Rady 88/609/EWG) z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Artykuł  2

Tekst dyrektywy 2001/80/WE w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 20 kwietnia 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu
Kjartan JÓHANNSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 336 z 12.12.2002, str. 34.

(2) Dz.U. L 309 z 27.11.2001, str. 1.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.