Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.189.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 32/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/1315]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/895/UE z dnia 10 grudnia 2014 r. ustanawiającą sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji 2014/896/UE z dnia 10 grudnia 2014 r. ustanawiającą format przekazywania informacji od państw członkowskich na temat wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi 2 .

(3) W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 23aa (skreślony) otrzymuje brzmienie:

"32014 D 0896: decyzja wykonawcza Komisji 2014/896/UE z dnia 10 grudnia 2014 r. ustanawiająca format przekazywania informacji od państw członkowskich na temat wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (Dz.U. L 355 z 12.12.2014, s. 55).";

2) po (usuniętym) pkt 23c dodaje się punkt w brzmieniu:

"23d. 32014 D 0895: decyzja wykonawcza Komisji 2014/895/UE z dnia 10 grudnia 2014 r. ustanawiająca sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (Dz.U. L 355 z 12.12.2014, s. 51).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczych 2014/895/UE i 2014/896/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG *  lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 193/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. 3  w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 355 z 12.12.2014, s. 51.
2 Dz.U. L 355 z 12.12.2014, s. 55.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
3 Dz.U. L 8 z 12.1.2017, s. 29.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.