Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 284/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/1073]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2013 w odniesieniu do technicznego wykonania protokołu z Kioto po 2012 r. 1 .

(2) W Porozumieniu EOG nie uwzględniono decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych 2 .

(3) W Porozumieniu EOG nie uwzględniono rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylającego decyzję nr 280/2004/WE 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 21ana w załączniku XX do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (UE) nr 389/2013) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32015 R 1844: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/1844 z dnia 13 lipca 2015 r. (Dz.U. L 268 z 15.10.2015, s. 1).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/1844 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 268 z 15.10.2015, s. 1.
2 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136.
3 Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.