Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.161.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 283/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/1072]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2015/877 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniającą decyzje 2009/568/WE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE i 2012/481/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji (UE) 2015/886 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniającą decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2i (decyzja Komisji 2009/568/WE) i 2zf (decyzja Komisji 2012/481/UE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 D 0877: decyzją Komisji (UE) 2015/877 z dnia 4 czerwca 2015 r. (Dz.U L 142 z 6.6.2015, s. 32).";

2) w pkt 2u (decyzja Komisji 2011/381/UE), 2x (decyzja Komisji 2011/333/UE) i 2ze (decyzja Komisji 2012/448/UE) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32015 D 0877: decyzją Komisji (UE) 2015/877 z dnia 4 czerwca 2015 r. (Dz.U. L 142 z 6.6.2015, s. 32).";

3) w pkt 2v (decyzja Komisji 2014/312/UE) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32015 D 0886: decyzją Komisji (UE) 2015/886 z dnia 8 czerwca 2015 r. (Dz.U. L 144 z 10.6.2015, s. 12).".

Artykuł  2

Teksty decyzji (UE) 2015/877 i (UE) 2015/886 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 142 z 6.6.2015, s. 32.
2 Dz.U L 144 z 10.6.2015, s. 12.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.