Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.154.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
nr 228/2013
z dnia 13 grudnia 2013 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 549/2004, (WE) nr 550/2004, (WE) nr 551/2004 oraz (WE) nr 552/2004 w celu poprawienia skuteczności działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa 1 .

(2) Przestrzeń powietrzna, w której Islandia jest odpowiedzialna za zapewnianie służb ruchu lotniczego, znajduje się w całości w obrębie regionu ICAO NAT, w którym obowiązują regionalne planowanie i regionalne porozumienia, umożliwiające funkcjonowanie na zasadzie funkcjonalnego bloku przestrzeni powietrznej oraz spełniające potrzeby operacyjne i wymogi różniące się od tych w regionach ICAO EUR i AFI.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 66t (rozporządzenie (WE) nr 549/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się następujące zmiany:
(i) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32009 R 1070: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 34).";

(ii) dostosowanie a) otrzymuje brzmienie:

"w art. 5 dodaje się ustępy w brzmieniu:

»6. Państwa EFTA w pełni uczestniczą w komitecie ustanowionym na mocy ust. 1, nie przysługuje im jednak prawo do głosowania.

7. Urząd Nadzoru EFTA ma status obserwatora w Komitecie ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej.«";

(iii) dostosowanie b) otrzymuje oznaczenie h);
(iv) dodaje się dostosowania w brzmieniu:

"b) w art. 11 określenia »dla całego obszaru Wspólnoty« oraz »na obszarze całej Wspólnoty« otrzymują brzmienie »na poziomie regionalnym lub krajowym« w odniesieniu do Islandii;

c) w odniesieniu do Islandii art. 11 stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.;

d) art. 11 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

»Stały Komitet Państw EFTA może wyznaczyć Eurocontrol lub inny bezstronny i kompetentny organ, aby działał on jako 'organ oceny skuteczności działania'. Jeżeli Komisja wyznaczyła organ oceny skuteczności działania, Stały Komitet Państw EFTA dąży do wyznaczenia takiej samej jednostki na podobnych warunkach, aby wypełniała ona takie same zadania względem państw EFTA.«;

e) w art. 11 ust. 3 lit. c) dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej obejmuje przestrzeń powietrzną jednego lub więcej państw członkowskich UE oraz jednego lub więcej państw EFTA, zadania i uprawnienia określone w tym punkcie są prowadzone i wykonywane przez Komisję odnośnie do państw członkowskich UE oraz przez Urząd Nadzoru EFTA odnośnie do państw EFTA. Komisja oraz Urząd Nadzoru EFTA współpracują w tym zakresie w celu przyjęcia identycznych stanowisk.«;

f) w art. 11 ust. 3 lit. e) dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeżeli ocena jest związana z celami dotyczącymi skuteczności działania, w odniesieniu do jednego lub więcej państw członkowskich UE oraz jednego lub więcej państw EFTA, ocena jest przeprowadzana przez Urząd Nadzoru EFTA w przypadku państw EFTA oraz przez Komisję w przypadku państw członkowskich UE. Komisja i Urząd Nadzoru EFTA współpracują ze sobą w celu wspólnego przedstawienia wyników oceny Komitetowi ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej.«;

g) w art. 13a, w odniesieniu do państw EFTA, określenie »państwa członkowskie i Komisja« otrzymuje brzmienie »państwa EFTA i Urząd Nadzoru EFTA«.";

2) w pkt 66u (rozporządzenie (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się następujące zmiany:
(i) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32009 R 1070: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 34).";

(ii) dostosowania a), b), c) i d) otrzymują oznaczenia d), e), f) i g);
(iii) dodaje się dostosowania w brzmieniu:
a) w odniesieniu do Islandii art. 9a ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

»gwarantuje spójność z europejską siecią tras ustanowioną zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie przestrzeni powietrznej lub siecią tras ustanowioną w regionie ICAO NAT;«;

b) w odniesieniu do Islandii art. 9a ust. 2 lit. i) otrzymuje brzmienie:

»ułatwia osiągnięcie spójności z regionalnymi lub krajowymi docelowymi parametrami skuteczności działania.«;

c) w art. 9a ust. 6 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Komisja i Urząd Nadzoru EFTA oceniają spełnienie wymogów określonych w ust. 2 przez funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej obejmujące jedno lub więcej państw członkowskich UE oraz jedno lub więcej państw EFTA oraz współpracują w celu przedłożenia wspólnych wyników do dyskusji Komitetowi ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej. Jeśli Komisja i Urząd Nadzoru EFTA stwierdzą, że funkcjonalny blok przestrzeni powietrznej nie spełnia wymogów, rozpoczynają dialog odpowiednio z zainteresowanymi państwami członkowskimi UE oraz zainteresowanymi państwami EFTA w celu wypracowania porozumienia dotyczącego środków niezbędnych do naprawy sytuacji.«";

3) w pkt 66v (rozporządzenie (WE) nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się następujące zmiany:
(i) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32009 R 1070: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 34).";

(ii) skreśla się dostosowanie a) i b);
(iii) dostosowanie c) otrzymuje oznaczenie d);
(iv) dodaje się dostosowania w brzmieniu:

"a) w art. 6 ust. 2 wyraz »Komisja« w odniesieniu do państw EFTA otrzymuje brzmienie »Stały Komitet Państw EFTA«;

b) w art. 6 ust. 2 lit. b) akapit trzeci określenia »po konsultacjach z Komitetem ds. Jednolitej Przestrzeni Powietrznej i« nie stosuje się w odniesieniu do państw EFTA;

c) w art. 6 ust. 2 lit. b) akapit trzeci dodaje się, co następuje:

»Jeżeli Komisja wyznaczyła menedżera sieci, Stały Komitet Państw EFTA dąży do wyznaczenia takiej samej jednostki na podobnych warunkach, aby wypełniała one takie same zadania względem państw EFTA.«";

4) w pkt 66w (rozporządzenie (WE) nr 552/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32009 R 1070: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1070/2009 z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 34).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1070/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący

1 Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 34.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.