Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.266.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2007 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 53/2007
z dnia 8 czerwca 2007 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 44/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok) (tekst ujednolicony)(2).

(3) Dyrektywa 2006/93/WE uchyla dyrektywę Rady 92/14/EWG(3), która została uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Pkt 66e (dyrektywa Rady 92/14/EWG) załącznika XIII do Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"32006 L 0093: Dyrektywa 2006/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wykonywania operacji przez samoloty objęte częścią II rozdział 3 tom 1 załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, wydanie 2 (1988 rok) (tekst ujednolicony) (Dz.U. L 374 z 27.12.2006, s. 1).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2006/93/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2007 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 209 z 9.8.2007, str. 80.

(2) Dz.U. L 374 z 27.12.2006, str. 1.

(3) Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 21.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.