Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.336.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 130/2002
z dnia 27 września 2002 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2002 z dnia 12 lipca 2002 r.(1).

(2) Dyrektywa 2002/7/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających sie na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym(2) ma zostać włączona do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W pkt 15a (dyrektywa Rady 96/53/WE) załącznika XIII do Porozumienia dodaje się, co następuje:

", zmieniona:

- 32002 L 0007: dyrektywą 2002/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 lutego 2002 r. (Dz.U. L 67 z 9.3.2002, str. 47)."

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2002/7/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 5 października 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Gunnar Snorri GUNNARSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 298 z 31.10.2002, str. 27.

(2) Dz.U. L 67 z 9.3.2002, str. 47.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.