Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.57.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1996 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 71/95
z dnia 15 grudnia 1995 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 60/95(1);

dyrektywę Rady 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XIII do Porozumienia, pkt 42 (decyzja Rady 82/529/EWG) dodaje się następujący nagłówek i punkt:

"iii) Dostęp do rynku

42a. 395 L 0018: dyrektywa Rady 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz.U. L 143 z 27.6.1996, str. 70)."

Artykuł  2

Teksty dyrektywy Rady 95/18/WE w językach islandzkim i norweskim, załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 1995 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
E. BERG
Przewodniczący

______

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2) Dz.U. L 143 z 27.6.1995, str. 70.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.