Dz.U.UE.L.2019.36.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 98/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2019/210]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2214 z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 w odniesieniu do wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Unii 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 66zab (rozporządzenie Komisji (WE) nr 474/2006) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 R 2214: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/2214 z dnia 8 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 334 z 9.12.2016, s. 6).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2214 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 334 z 9.12.2016, s. 6.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.