Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.36.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 97/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2019/209]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2337 z dnia 14 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych 1 .

(2) Rozporządzenie (UE) 2016/2337 uchyla rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 2 , z wyjątkiem postanowień dotyczących normalizacji rachunkowości dla przypadków klasy IV przedsiębiorstw kolejowych objętych załącznikiem IV do rozporządzenia (EWG) nr 1192/69, które obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r. Rozporządzenie (EWG) nr 1192/69, które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

(3) Po dniu 31 grudnia 2017 r. rozporządzenie (UE) 2016/2337 stanie się nieaktualne, w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 39 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69) dodaje się punkt w brzmieniu:

"39a. 32016 R 2337: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2337 z dnia 14 grudnia 2016 r. uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 20).";

2) w ust. II DOSTOSOWAŃ SEKTOROWYCH słowa "art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1192/69," skreśla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.;
3) teksty pkt 39 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69) oraz 39a (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2337) skreśla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.
Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/2337 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 20.
2 Dz.U. L 156 z 28.6.1969, s. 8.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.