Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.277.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2004 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 39/2004
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, a w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XI do Porozumienia został zmieniony na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2004 z dnia 6 lutego 2004 r.(1).

(2) Decyzję Komisji 2003/548/WE z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o zharmonizowanej charakterystyce i związanych z nim normach określonego w art. 18 dyrektywy o usłudze powszechnej(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XI do Porozumienia po pkt 5cm (dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się punkt w brzmieniu:

"5.cn 32003 D 0548: decyzja Komisji 2003/548/WE z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie minimalnego zestawu łączy dzierżawionych o zharmonizowanej charakterystyce i związanych z nim normach określonego w art. 18 dyrektywy o usłudze powszechnej (Dz.U. L 186, z 25.7.2003, str. 43)."

Artykuł  2

Teksty decyzji 2003/548/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2004 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy artykułu 103 ustęp 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2004 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 116 z 22.4.2004, str. 60.

(2) Dz.U. L 186 z 25.7.2003, str. 43.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.