Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.195.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1389
z dnia 26 lipca 2017 r.
zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 32 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 określa ogólne zadania i obowiązki laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej (UE) ds. żywności i pasz oraz laboratoriów referencyjnych ds. zdrowia zwierząt, a także dotyczące ich wymogi. Laboratoria referencyjne UE ds. żywności i pasz zostały wymienione w części I załącznika VII do powyższego rozporządzenia. Wykaz ten nie obejmuje laboratorium referencyjnego UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność. Art. 32 ust. 5 tego rozporządzenia stanowi jednak, że dodatkowe laboratoria referencyjne UE mogą zostać włączone do załącznika VII przez Komisję.

(2) Laboratoria referencyjne UE powinny obejmować dziedziny prawa paszowego i żywnościowego oraz zdrowia zwierząt, w których potrzebne są dokładne wyniki analityczne i diagnostyczne. Chociaż istnieją utrwalone metody wykrywania wirusów w żywności, skuteczność kontroli jest utrudniona przez brak jednolitości w stosowaniu testów. Fakt, iż nie przeprowadza się badań biegłości w celu oceny metod wykorzystywanych przez krajowe laboratoria referencyjne oraz oceny ich zdolności do stosowania badań, utrudnia niektórym krajowym laboratoriom referencyjnym oraz laboratoriom urzędowym uzyskanie akredytacji niezbędnych do pracy zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 882/2004. W związku z tym brak unijnego laboratorium referencyjnego ds. wirusów przenoszonych przez żywność negatywnie wpływa na zdolność właściwych organów do przeprowadzania kontroli urzędowych w tym obszarze.

(3) W dniu 16 grudnia 2016 r. Komisja ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w celu dokonania wyboru i wyznaczenia laboratorium referencyjnego UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność. Wybrane laboratorium Livsmedelsverket powinno zostać wyznaczone jako laboratorium referencyjne UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić część I załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W części I załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22. Laboratorium referencyjne UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność

Livsmedelsverket

Uppsala

Szwecja".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.