Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.286.7

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 listopada 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1858
z dnia 6 listopada 2019 r.
zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 1 , w szczególności jego art. 31 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Substancja 4-(3-etoksy-4-hydroksyfenylo)butan-2-on (nr CAS 569646-79-3), której w Międzynarodowym nazewnictwie składników kosmetycznych przypisano nazwę Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB), pełni funkcję środka konserwującego oraz ma właściwości odżywiające skórę. Obecnie substancja ta nie jest wymieniona w rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009.

(2) W opinii z dnia 7 kwietnia 2017 r. 2  Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) stwierdził, że w przypadku scenariusza łącznego narażenia HEPB można uznać za bezpieczną substancję, jeżeli jest stosowana jako środek konserwujący w spłukiwanych, niespłukiwanych oraz przeznaczonych do jamy ustnej produktach kosmetycznych w maksymalnym stężeniu wynoszącym 0,7 %. SCCS stwierdził również, że aby wykluczyć działanie drażniące na oczy, potrzebnych jest więcej dowodów.

(3) Po tym jak kilka państw członkowskich wyraziło obawy co do potencjalnego działania drażniącego na oczy w przypadku przedmiotowej substancji, jak również w świetle dodatkowych danych naukowych przedłożonych przez wnioskodawcę, w opinii z dnia 5 marca 2019 r. 3  SCCS stwierdził, że w przypadku scenariusza łącznego narażenia stosowanie HEPB można uznać za bezpieczne pod względem działania drażniącego na oczy, jeżeli substancja ta jest stosowana jako środek konserwujący w spłukiwanych, niespłukiwanych oraz przeznaczonych do jamy ustnej produktach kosmetycznych w maksymalnym stężeniu wynoszącym 0,7 %.

(4) W świetle wspomnianych wyżej opinii oraz w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego należy zezwolić na stosowanie HEPB jako środka konserwującego w spłukiwanych, niespłukiwanych oraz przeznaczonych do jamy ustnej produktach kosmetycznych w maksymalnym stężeniu wynoszącym 0,7 % w preparacie gotowym do użycia.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dodaje się pozycję w brzmieniu:
Określenie substancjiWarunkiOkreślenie warunków stosowania i ostrzeżeń
Numer porządkowyNazwa chemiczna/ INNNazwa w glosariuszu

wspólnych nazw

składników

Nr CASNr WERodzaj produktu, części ciałaMaksymalne stężenie

w preparacie gotowym do użycia

Inne
abcdefghi
"604-(3-etoksy-4-hyd-

roksyfenylo)butan-

2-on

Hydroxyethoxyphenyl Butanone569646-79-3933-435-80,7 %"
1 Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.
2 SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety - Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów), Opinion on Ethylzingerone - "Hydroxyethoxyphenyl Butanone" (HEPB) - Cosmetics Europe No P98, SCCS/1582/16, 7 kwietnia 2017 r.
3 SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety - Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów), Opinion on Ethylzingerone - "Hydroxyethoxyphenyl Butanone" (HEPB) - Cosmetics Europe No P98 - Submission II eye irritation, wersja wstępna z 21 grudnia 2018 r., wersja ostateczna z 5 marca 2019 r., SCCS/1604/18.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.