Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.174.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1224
z dnia 6 lipca 2017 r.
zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych 1 , w szczególności jego art. 31 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie pozycji 57 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dopuszcza się obecnie stosowanie substancji 2-metylo-2H-izotiazol-3-on - której przypisano nazwę "Methylisothiazolinone" (metyloizotiazolinon) w Międzynarodowym nazewnictwie składników kosmetycznych (INCI), nr CAS 2682-20-4 - jako środka konserwującego w spłukiwanych produktach kosmetycznych, w stężeniu nieprzekraczającym 0,01 % m/m (100 ppm).

(2) W dniu 15 grudnia 2015 r. Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów ("SCCS") przyjął opinię na temat bezpieczeństwa metyloizotiazolinonu 2 . SCCS stwierdził, że w przypadku spłukiwanych produktów kosmetycznych stężenie metyloizotiazolinonu nieprzekraczające 0,0015 % (15 ppm) uznaje się za bezpieczne dla konsumenta w odniesieniu do wywoływania uczulenia kontaktowego.

(3) W świetle tejże opinii SCCS ważne jest, by odpowiednio zareagować na częstsze występowanie alergii wywołanych metyloizotiazolinonem, a zatem stosowanie tej substancji w produktach spłukiwanych należy dodatkowo ograniczyć.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(5) Przemysłowi należy przyznać odpowiedni czas na dokonanie niezbędnych dostosowań w recepturach produktów w perspektywie ich wprowadzania do obrotu oraz na wycofanie z obrotu produktów niezgodnych z wymaganiami.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Od dnia 27 stycznia 2018 r. do obrotu w Unii wprowadza się tylko produkty kosmetyczne zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Od dnia 27 kwietnia 2018 r. na rynku unijnym udostępnia się tylko produkty kosmetyczne zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 pozycja 57 otrzymuje brzmienie:
Numer porządkowyOkreślenie substancjiWarunkiOkreślenie warunków stosowania i ostrzeżeń
Nazwa chemiczna/INNNazwa w glosariuszu wspólnych nazw składnikówNr CASNr WERodzaj produktu, części ciałaMaksymalne stężenie w preparacie gotowym do użyciaInne
abcdefghi
"572-metylo-2H-izotiazol-3-onMethylisothiazolinone (*)2682-20-4220-239-6Produkty spłukiwane0,0015 %
(*) Metyloizotiazolinon jest również uregulowany w ramach pozycji 39 załącznika V w mieszaninie z metylochloroizotiazolinonem. Te dwie pozycje wykluczają się nawzajem: stosowanie mieszaniny metylochloroizotiazolinonu (oraz) metyloizotiazolinonu jest niezgodne ze stosowaniem samego metyloizotiazolinonu w tym samym produkcie."
1 Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.
2 SCCS/1557/15 (wersja III).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.