Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.277.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2010 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 85/2010
z dnia 2 lipca 2010 r.
zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik IX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 50/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/111/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniającą dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2007/64/WE w odniesieniu do banków powiązanych z centralnymi instytucjami, niektórych pozycji funduszy własnych, dużych ekspozycji, uzgodnień w zakresie nadzoru oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej(2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku IX do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 14 (dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i 31 (dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32009 L 0111: dyrektywą 2009/111/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 97).";

2) w pkt 16e (dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32009 L 0111: dyrektywą 2009/111/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 97).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2009/111/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2010 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*), lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 65/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.(3) lub decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 114/2008 z dnia 7 listopada 2008 r.(4), w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lipca 2010 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Stefán Haukur JÓHANNESSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 181 z 15.7.2010, s. 18.

(2) Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 97.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

(3) Dz.U. L 257 z 25.9.2008, s. 27.

(4) Dz.U. L 339 z 18.12.2008, s. 103.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.