Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.76.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 162/2011
z dnia 19 grudnia 2011 r.
zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik IV do Porozumienia został ostatnio zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 75/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.(1).

(2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE(2) powinna zostać włączona do Porozumienia.

(3) Dyrektywa 2009/28/WE uchyla dyrektywę 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(3), która jest włączona do Porozumienia i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia.

(4) Osiągnięcie przez Norwegię docelowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w roku 2020 musi być rozpatrywane w kontekście wysokiego początkowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w porównaniu z państwami członkowskimi UE oraz niepewnością podaży i popytu wynikającą z połączenia hydroenergetycznego systemu pozyskiwania energii oraz zimnego klimatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku IV do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się tekst w pkt 19 (dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r.;
2) 1 po pkt 40 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 774/2010) dodaje się, co następuje:

"41. 32009 L 0028: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) niniejszej dyrektywy nie stosuje się do Liechtensteinu;

b) art. 3 ust. 1 zdanie drugie nie ma zastosowania do państw EFTA;

c) w art. 4 ust. 2 dodaje się, co następuje:

»Norwegia i Islandia powiadamiają Urząd Nadzoru EFTA o swoich planach działania w zakresie energii odnawialnej nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po wejściu w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 162/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r., włączającej dyrektywę 2009/28/WE(4).«;

d) w art. 22 ust. 1 dodaje się, co następuje:

»Norwegia i Islandia składają sprawozdanie dotyczące postępu w promowaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych do dnia 31 grudnia 2013 r., a następnie co dwa lata. Ostatnim wymaganym sprawozdaniem będzie sprawozdanie piąte, które należy przedłożyć do dnia 31 grudnia 2021 r.«;

e) w załączniku I pkt A dodaje się, co następuje:

»Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, 2005 r.

(S2005)

Docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, 2020 r.

(S2020)

Islandia55,0 %64 %
Norwegia58,2 %67,5 %« "
Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2009/28/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2011 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 grudnia 2011 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 262 z 6.10.2011, s. 32.

(2) Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

(3) Dz.U. L 283 z 27.10.2001, s. 33.

(4) Dz.U. L 76 z 15.3.2012, s. 49.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

1 Art. 1 pkt 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 13 września 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.247.16/3).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.