Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.95.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/543
z dnia 3 kwietnia 2019 r.
zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 oraz załączniki I, III i IV do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do aktualizacji odesłań do niektórych regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych oraz w odniesieniu do włączenia niektórych spośród tych regulaminów
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) 1 , w szczególności jej art. 39 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych 2 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) i f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik IV do dyrektywy 2007/46/WE zawiera wykaz wymogów mających zastosowanie do celów homologacji typu WE pojazdów silnikowych. Do tych wymogów zaliczają się przepisy Unii, a w niektórych przypadkach regulaminy EKG ONZ przyjęte w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, których stosowanie jest obowiązkowe albo alternatywne w stosunku do wymogów unijnych.

(2) Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 661/2009 zawiera wykaz regulaminów EKG ONZ, których stosowanie jest obowiązkowe w kontekście bezpieczeństwa ogólnego pojazdów.

(3) Wykazy wymogów mających zastosowanie do celów homologacji typu WE w załączniku IV do dyrektywy 2007/46/WE oraz regulaminów EKG ONZ, których stosowanie jest obowiązkowe, w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 661/2009 są często aktualizowane, aby uwzględnić na poziomie Unii stosowanie nowych wymogów zawartych w odpowiednich regulaminach EKG ONZ.

(4) W ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ został niedawno przyjęty regulamin EKG ONZ nr 0 w sprawie międzynarodowej homologacji typu całego pojazdu 3  w celu ograniczenia barier w handlu między umawiającymi się stronami stosującymi ten regulamin EKG ONZ, do których należą Unia i jej państwa członkowskie, oraz w celu zapewnienia większego poziomu pewności producentom pojazdów ubiegającym się o uznanie ich homologacji u tych umawiających się stron.

(5) Należy zaktualizować wykazy wymogów mających zastosowanie do celów homologacji typu WE pojazdów zawarte w załączniku IV do dyrektywy 2007/46/WE, jak również wykaz regulaminów EKG ONZ, których stosowanie jest obowiązkowe, zawarty w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 661/2009 w celu uwzględnienia zmian wprowadzonych regulaminem EKG ONZ nr 0.

(6) Tabela w części II załącznika IV do dyrektywy 2007/46/WE jest nieaktualna. Z tego względu konieczna jest aktualizacja wykazu regulaminów EKG ONZ, których wymogi uznaje się za równoważne z wymogami unijnymi do celów homologacji typu WE.

(7) Konieczna jest również aktualizacja wykazu informacji do celów homologacji typu WE pojazdów zawartego w załączniku I oraz dokumentu informacyjnego w części I sekcja A załącznika III do dyrektywy 2007/46/WE poprzez umieszczenie odniesień do dźwiękowego systemu informującego o pojeździe, homologowanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 4  albo regulaminu EKG ONZ nr 138 5 .

(8) Z dniem 1 września 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe regulaminy EKG ONZ nr 140 6  i nr 141 7 . Producentom należy zapewnić dostateczny czas na dostosowanie swoich pojazdów do nowych wymogów. Należy zatem sprecyzować, że do celów homologacji typu WE wymogi te mają zastosowanie jedynie w odniesieniu do nowych typów pojazdów w zakresie ich układów elektronicznej kontroli stateczności i systemów monitorowania ciśnienia w oponach.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W załącznikach I, III i IV do dyrektywy 2007/46/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3
1.  Ze skutkiem od dnia 24 kwietnia 2019 r., do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów w odniesieniu do ich układów elektronicznej kontroli stateczności, państwa członkowskie akceptują jedynie homologacje udzielone na podstawie regulaminu EKG ONZ nr 140.
2.  Ze skutkiem od dnia 24 kwietnia 2019 r., do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów w odniesieniu do ich systemów monitorowania ciśnienia w oponach, państwa członkowskie akceptują jedynie homologacje udzielone na podstawie regulaminu EKG ONZ nr 141.
Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 kwietnia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
a) wiersz dotyczący regulaminu nr 10 otrzymuje brzmienie:
"10Kompatybilność elektromagnetycznaSuplement 1 do serii poprawek 05Dz.U. L 41

z 17.2.2017, s. 1

M, N, O"
b) wiersz dotyczący regulaminu nr 16 otrzymuje brzmienie:
"16Pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIXSuplement 2 do serii poprawek 07Dz.U. L 109

z 27.4.2018, s. 1

M, N (d)"
c) wiersz dotyczący regulaminu nr 34 otrzymuje brzmienie:
"34Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)Suplement 1 do serii poprawek 03Dz.U. L 231

z 26.8.2016, s. 41

M, N, O (e)"
d) wiersz dotyczący regulaminu nr 39 otrzymuje brzmienie:
"39Zespół prędkościomierza oraz jego montażSuplement 1 do serii poprawek 01Dz.U. L 302

z 28.11.2018, s. 106

M, N"
e) wiersz dotyczący regulaminu nr 44 otrzymuje brzmienie:
"44Urządzenia przytrzymujące dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym (»urządzenia przytrzymujące dla dzieci«)Suplement 10 do serii poprawek 04Dz.U. L 265

z 30.9.2016, s. 1

M, N (h)"
f) wiersz dotyczący regulaminu nr 48 otrzymuje brzmienie:
"48Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach silnikowychSuplement 10 do serii poprawek 06Dz.U. L 14

z 16.1.2019, s. 42

M, N, O"
g) wiersz dotyczący regulaminu nr 58 otrzymuje brzmienie:
"58Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUPD) i ich montaż; zabezpieczenie przed wjechaniem pod tył pojazdu (RUP)Seria poprawek 03Dz.U. L 49

z 20.2.2019, s. 1

M, N, O"
h) wiersz dotyczący regulaminu nr 67 otrzymuje brzmienie:
"67Pojazdy samochodowe wykorzystujące w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG)Suplement 14 do serii poprawek 01Dz.U. L 285

z 20.10.2016, s. 1

M, N"
i) wiersz dotyczący regulaminu nr 79 otrzymuje brzmienie:
"79Układy kierowniczeSeria poprawek 03Dz.U. L 318

z 14.12.2018, s. 1.

M, N, O"
j) wiersz dotyczący regulaminu nr 94 otrzymuje brzmienie:
"94Ochrona osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowegoSeria poprawek 03Dz.U. L 35

z 8.2.2018, s. 1

M1"
k) wiersz dotyczący regulaminu nr 100 otrzymuje brzmienie:
"100Bezpieczeństwo elektryczneSuplement 3 do serii poprawek 02Dz.U. L 302

z 28.11.2018, s. 114.

M, N"
l) wiersz dotyczący regulaminu nr 107 otrzymuje brzmienie:
"107Pojazdy kategorii M2 i M3Suplement 1 do serii poprawek 07Dz.U. L 52

z 23.2.2018, s. 1.

M2, M3"
m) wiersz dotyczący regulaminu nr 117 otrzymuje brzmienie:
"117Opony w odniesieniu do emisji hałasu toczenia, przyczepności na mokrych nawierzchniach oraz oporu toczenia (klasy C1, C2 i C3)Suplement 8 do serii poprawek 02Dz.U. L 218

z 12.8.2016, s. 1

M, N, O"
n) wiersz dotyczący regulaminu nr 119 otrzymuje brzmienie:
"119Światła zakrętoweSuplement 3 do serii poprawek 01Dz.U. L 89

z 25.3.2014, s. 101

M, N (h)"
o) wiersz dotyczący regulaminu nr 123 otrzymuje brzmienie:
"123Systemy adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS)Suplement 9 do serii poprawek 01Dz.U. L 49

z 20.2.2019, s. 24

M, N"
p) wiersz dotyczący regulaminu nr 125 otrzymuje brzmienie:
"125Pole widzenia do przoduSuplement 1 do serii poprawek 01Dz.U. L 20

z 25.1.2018, s. 16

M1"
q) wiersz dotyczący regulaminu nr 128 otrzymuje brzmienie:
"128Elektroluminescencyjne źródła światła (LED)Suplement 6 do pierwotnej wersji regulaminuDz.U. L 320

z 17.12.2018, s. 63

M, N, O"
r) dodaje się nowe wiersze w brzmieniu:
"140Kontrola statecznościSuplement 2 do pierwotnej wersji regulaminuDz.U. L 269

z 26.10.2018, s. 17

M1, N1
141Systemy monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)Pierwotna wersja regulaminuDz.U. L 269

z 26.10.2018, s. 36

M1, N1 (i)"
2) uwaga (b) do tabeli otrzymuje brzmienie:

"(b) Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wymagane jest zainstalowanie układu elektronicznej kontroli stateczności.";

3) uwaga (c) do tabeli otrzymuje brzmienie:

"(c) Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wymagane jest zainstalowanie układu elektronicznej kontroli stateczności.";

4) uwaga (f) do tabeli otrzymuje brzmienie:

"(f) W przypadku gdy producent pojazdu deklaruje, że pojazd nadaje się do holowania ładunków (pkt 2.11.5 załącznika I do dyrektywy 2007/46/WE), a jakakolwiek część odpowiedniego mechanicznego urządzenia sprzęgającego, niezależnie od tego, czy jest czy też nie jest ona montowana w danym typie pojazdu silnikowego, może (częściowo) zasłaniać jakikolwiek element oświetlenia lub miejsce do montowania i mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej, zastosowanie mają następujące zasady:

- instrukcja użytkowania pojazdu silnikowego (np. podręcznik użytkownika, instrukcja obsługi pojazdu) musi wyraźnie wskazywać, że instalowanie mechanicznego urządzenia sprzęgającego, które nie może być łatwo usunięte lub przesunięte, nie jest dozwolone,

- w instrukcji należy również jasno określić, że mechaniczne urządzenie sprzęgające, jeżeli jest zamontowane, musi być zawsze usunięte lub przesunięte, gdy nie jest używane, oraz

- w przypadku homologacji typu układu pojazdu zgodnie z regulaminem ONZ nr 55 należy zapewnić, aby przepisy dotyczące usuwania, przesuwania lub alternatywnej lokalizacji były również w pełni przestrzegane w odniesieniu do instalacji oświetlenia i miejsca do montowania i mocowania tylnej tablicy rejestracyjnej.";

5) dodaje się uwagę (h) do tabeli w brzmieniu:

"(h) Uniwersalną międzynarodową homologację typu całego pojazdu udzieloną na podstawie regulaminu EKG ONZ nr 0 (Dz.U. L 135 z 31.5.2018, s. 1), obejmującą homologację typu na podstawie odpowiednich regulaminów EKG ONZ w tabeli, którym towarzyszy odesłanie do niniejszej uwagi, uznaje się za równoważną homologacji typu WE udzielonej na podstawie niniejszego rozporządzenia.";

6) dodaje się uwagę (i) do tabeli w brzmieniu:

"(i) System monitorowania ciśnienia w oponach pojazdów kategorii M1 jest obowiązkowy zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009. Regulamin EKG ONZ nr 141 stosuje się do homologacji pojazdów kategorii M1 o masie maksymalnej do 3 500 kg. Regulamin EKG ONZ nr 141 można stosować dobrowolnie do homologacji pojazdów kategorii N1, które nie są wyposażone w koła bliźniacze na osi.".

ZAŁĄCZNIK  II

W dyrektywie 2007/46/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I dodaje się nowe punkty 12.9, 12.9.1 i 12.9.2 w brzmieniu:

"12.9. Dźwiękowy system informujący o pojeździe (AVAS)

12.9.1. Numer homologacji typu nadany typowi pojazdu w odniesieniu do jego emisji dźwięku zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 138 (Dz.U. L 9 z 13.1.2017, s. 33).

12.9.2. Pełne odniesienie do wyników badań poziomów emisji dźwięku systemu AVAS wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014( * .

2) w części I sekcja A załącznika III dodaje się nowe punkty 12.9, 12.9.1 i 12.9.2 w brzmieniu:

"12.9. Dźwiękowy system informujący o pojeździe (AVAS)

12.9.1. Numer homologacji typu nadany typowi pojazdu w odniesieniu do jego emisji dźwięku zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 138.

12.9.2. Pełne odniesienie do wyników badań poziomów emisji dźwięku systemu AVAS wykonanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 540/2014.";

3) w części II załącznika IV wprowadza się następujące zmiany:
a) akapit pierwszy pod tytułem otrzymuje brzmienie:

"W przypadku gdy dokonuje się odniesienia do oddzielnej dyrektywy lub oddzielnego rozporządzenia wskazanych w tabeli w części I, uniwersalną międzynarodową homologację typu całego pojazdu udzieloną na podstawie regulaminu EKG ONZ nr 0( * , która obejmuje homologację typu na podstawie odpowiedniego regulaminu EKG ONZ spośród wymienionych poniżej, lub też homologację udzieloną na podstawie wymienionych poniżej regulaminów EKG ONZ, do których Unia przystąpiła jako Umawiająca się Strona zrewidowanego porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1958 r. na mocy decyzji Rady 97/836/WE( * lub kolejnych decyzji Rady, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej decyzji, uznaje się za równoważną homologacji typu WE przyznanej na podstawie odpowiedniej oddzielnej dyrektywy lub odpowiedniego oddzielnego rozporządzenia.

b) tabela otrzymuje brzmienie:
"PrzedmiotRegulamin EKG ONZSeria poprawek
1(a)Dopuszczalny poziom hałasu51 5902 01
1aDopuszczalny poziom hałasu (nieobejmujący dźwiękowych systemów informujących o pojeździe (AVAS) i zamiennych układów tłumiących)5103
Dźwiękowy system informujący o pojeździe (AVAS)13801
Zamienne układy tłumienia5902
58Ochrona pieszych (nieobejmująca wspomagania hamowania i systemów ochrony przed uderzeniami czołowymi)12700
Układ wspomagania hamowania w sytuacjach awaryjnych13900
59 (b)Możliwość recyklingu13300
62 (c)Układy przechowywania wodoru13400
65Zaawansowane systemy hamowania awaryjnego13101
66System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu13000
Wymagania dotyczące instalacji zawarte w oddzielnej dyrektywie lub oddzielnym rozporządzeniu stosuje się również do części i oddzielnych zespołów technicznych homologowanych zgodnie z regulaminami EKG ONZ.

(a) Numeracja pozycji w niniejszej tabeli odnosi się do numeracji zastosowanej w tabeli w części I.

(b) Stosuje się wymagania określone w załączniku I do dyrektywy 2005/64/WE.

(c) Homologacja typu układów przechowywania wodoru i wszystkich urządzeń zamykających (każdej poszczególnej części) jest obowiązkowa i nie obejmuje kwalifikacji materiałów wszystkich części objętych zakresem art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009.".

1 Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.
2 Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.
3 Dz.U. L 135 z 31.5.2018, s. 1.
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywę 70/157/EWG (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 131).
5 Dz.U. L 9 z 13.1.2017, s. 33.
6 Dz.U. L 269 z 26.10.2018, s. 17.
7 Dz.U. L 269 z 26.10.2018, s. 36.
*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywę 70/157/EWG (Dz.U. L 158 z 27.5.2014, s. 131).
*) Dz.U. L 135 z 31.5.2018, s. 1.
**) Dz.U. L 346 z 17.12.1997, s. 78.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.