Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.19.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2003 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 140/2002
z dnia 8 listopada 2002 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, standardy, badania i certyfikacja) i Protokół 37 do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98-101,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją nr 125/2002 Wspólnego Komitetu EOG z dnia 27 września 2002 r.(1).

(2) Protokół 37 do Porozumienia został zmieniony decyzją nr 83/1999 Wspólnego Komitetu EOG z dnia 25 czerwca 1999 r.(2).

(3) Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych(3) zostało włączone do Porozumienia decyzją nr 68/2001 Wspólnego Komitetu EOG(4).

(4) Zainteresowane Państwa EFTA są włączone do prac Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych.

(5) Konieczna jest zmiana Protokołu 37 do Porozumienia wymieniającego komitety, do pracy których włączeni są eksperci z Państw EFTA, gdy wymaga tego sprawne funkcjonowanie Porozumienia.

(6) Konieczna jest zmiana załącznika II do Porozumienia w połączeniu ze zmianą Protokołu 37 w celu określenia szczegółowych regulacji stowarzyszenia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W Protokole 37 (zawierającym wykaz przewidziany w art. 101) do Porozumienia dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14. Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych (rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady)."

Artykuł  2

W rozdziale XIII pkt 15m (rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady) zał. II do Porozumienia dodaje się, co następuje:

"Przepisy tej decyzji, do celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Państwa EFTA są w pełni włączone do prac Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych. Szczegółowe regulacje uczestnictwa dla przedstawicieli Państw EFTA są zgodne z przepisami art. 4 rozporządzenia. Osoby te nie biorą udziału w glosowaniu i ich stanowiska są traktowane oddzielnie. Stanowisko przewodniczącego jest zarezerwowane dla członka nominowanego przez Państwo Członkowskie Wspólnoty. Regulamin wewnętrzny tego Komitetu zostaje zmieniony w celu zapewnienia pełnej skuteczności udziału Państw EFTA.

Państwa EFTA wnoszą finansowy wkład do prac Komitetu zgodnie z art. 82 ust. 1 lit. a) Porozumienia."

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 9 listopada 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Kjartan JÓHANNSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 336 z 12.12.2002, str. 23.

(2) Dz.U. L 296 z 23.11.2000, str. 41.

(3) Dz.U. L 18 z 22.1.2000, str. 1.

(4) Dz.U. L 238 z 6.9.2001, str. 14.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.