Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 270/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) oraz załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/1059]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG 1 .

(2) Dyrektywa 2009/30/WE uchyla dyrektywę Rady 93/12/EWG 2 , która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XVII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 6a (dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32009 L 0030: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 88).";

2) w pkt 6a (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE) dodaje się tekst w brzmieniu:

"c) w art. 2 ust. 5 po słowie »Finlandia« dodaje się słowo »Islandia«, a po słowie »Litwa« dodaje się słowo »Norwegia«;

d) w art. 3 ust. 4 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

"Islandia może zezwolić na wprowadzenie do obrotu w okresie letnim benzyny zawierającej etanol lub metanol o maksymalnej prężności par wynoszącej 70 kPa, pod warunkiem że etanol jest biopaliwem lub że ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z wykorzystania metanolu spełnia kryteria określone w art. 7b ust. 2.";

e) art. 7a-7e nie stosuje się do Liechtensteinu;

f) art. 7b ust. 6 nie stosuje się do państw EFTA.";

3) skreśla się pkt 6 (dyrektywa Rady 93/12/EWG).
Artykuł  2

W pkt 21ad w załączniku XX do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 1999/32/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32009 L 0030: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 88).".

Artykuł  3

Teksty dyrektywy 2009/30/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 88.
2 Dz.U. L 74 z 27.3.1993, s. 81.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.