Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.263.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 311/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2017/1822]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych 1 , sprostowane w Dz.U. L 61 z 5.3.2015, s. 26.

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych 2 .

(3) Rozporządzenie delegowane (UE) nr 65/2014 uchyla dyrektywę Komisji 2002/40/WE 3 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i IV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale IV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 4t (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013) dodaje się punkt w brzmieniu:

"4u. 32014 R 0065: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych (Dz.U. L 29 z 31.1.2014, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 61 z 5.3.2015, s. 26.";

2) po pkt 6j (rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2013) dodaje się punkt w brzmieniu:

"6k. 32014 R 0066: rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych (Dz.U. L 29 z 31.1.2014, s. 33).";

3) skreśla się pkt 4g (dyrektywa Komisji 2002/40/WE).
Artykuł  2

W załączniku IV do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 11t (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013) dodaje się punkt w brzmieniu:

"11u. 32014 R 0065: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych (Dz.U. L 29 z 31.1.2014, s. 1), sprostowane w Dz.U. L 61 z 5.3.2015, s. 26 4 ."

2) po pkt 26k (rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2013) dodaje się punkt w brzmieniu:

"26l. 32014 R 0066: rozporządzenie Komisji (UE) nr 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych (Dz.U. L 29 z 31.1.2014, s. 33).";

3) skreśla się pkt 11g (dyrektywa Komisji 2002/40/WE).
Artykuł  3

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) nr 65/2014, sprostowanego w Dz.U. L 61 z 5.3.2015, s. 26, i rozporządzenia (UE) nr 66/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 29 z 31.1.2014, s. 1.
2 Dz.U. L 29 z 31.1.2014, s. 33.
3 Dz.U. L 128 z 15.5.2002, s. 45.
4 Wymienione w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach informacyjnych; informacje na temat stosowania zawarto w załączniku II »Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja«.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.