Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.263.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 310/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2017/1821]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1275/2008 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 642/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla telewizorów 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i IV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 4r (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1094) w rozdziale IV dodaje się punkty w brzmieniu:

"4s. 32013 R 0811: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 1);

4t. 32013 R 0812: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 83).";

2) w pkt 8 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008) w rozdziale IV dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32013 R 0801: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. (Dz.U. L 225 z 23.8.2013, s. 1).";

3) w pkt 15 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009) w rozdziale IV dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32013 R 0801: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. (Dz.U. L 225 z 23.8.2013, s. 1).".

Artykuł  2

W załączniku IV do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 11r (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1094) dodaje się punkty w brzmieniu:

"11s. 32013 R 0811: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 1) 4 ;

11t. 32013 R 0812: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 83) 5 ."

2) w pkt 31 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32013 R 0801: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. (Dz.U. L 225 z 23.8.2013, s. 1).";

3) w pkt 38 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 642/2009) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32013 R 0801: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 801/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. (Dz.U. L 225 z 23.8.2013, s. 1).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzenia (UE) nr 801/2013 oraz rozporządzeń delegowanych (UE) nr 811/2013 i (UE) nr 812/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 225 z 23.8.2013, s. 1.
2 Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 1.
3 Dz.U. L 239 z 6.9.2013, s. 83.
4 Wymienione w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach informacyjnych; informacje na temat stosowania zawarto w załączniku II »Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja«.
5 Wymienione w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach informacyjnych; informacje na temat stosowania zawarto w załączniku II »Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja«.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.