Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.263.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 307/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2017/1818]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i IV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale IV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 4m (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011) dodaje się punkt w brzmieniu:

"4n. 32013 R 0665: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy (Dz.U L 192 z 13.7.2013, s. 1).";

2) w pkt 6d (rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32013 R 0666: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. (Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 24).";

3) po pkt 6h (rozporządzenie Komisji (UE) nr 548/2014) dodaje się punkty w brzmieniu:

"6i. 32013 R 0617: rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13);

6j. 32013 R 0666: rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy (Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 24).";

4) w pkt 8 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32013 R 0617: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13).";

5) w pkt 12 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32013 R 0617: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13).".

Artykuł  2

W załączniku IV do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 11m (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011) dodaje się punkt w brzmieniu:

"11n. 32013 R 0665: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy (Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 1) 4 ."

2) w pkt 26e (rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32013 R 0666: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. (Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 24).";

3) po pkt 26i (rozporządzenie Komisji (UE) nr 548/2014) dodaje się punkty w brzmieniu:

"26j. 32013 R 0617: rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla komputerów i serwerów (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13);

26k. 32013 R 0666: rozporządzenie Komisji (UE) nr 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy (Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 24).";

4) w pkt 31 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32013 R 0617: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13).";

5) w pkt 35 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2009) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32013 R 0617: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzenia (UE) nr 617/2013, rozporządzenia delegowanego (UE) nr 665/2013 i rozporządzenia (UE) nr 666/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 175 z 27.6.2013, s. 13.
2 Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 1.
3 Dz.U. L 192 z 13.7.2013, s. 24.
4 Wymienione w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach informacyjnych; informacje na temat stosowania zawarto w załączniku II »Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja«.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.