Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.189.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 24/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2017/1307]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 518/2014 z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenia delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010, (UE) nr 1060/2010, (UE) nr 1061/2010, (UE) nr 1062/2010, (UE) nr 626/2011, (UE) nr 392/2012, (UE) nr 874/2012, (UE) nr 665/2013, (UE) nr 811/2013 i (UE) nr 812/2013 w odniesieniu do etykietowania produktów związanych z energią w internecie 1  sprostowane w Dz.U. L 244 z 19.9.2015, s. 60.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i IV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 4c (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 392/2012), 4e (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012), pkt 4i (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010), 4j (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010), 4k (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010), 4l (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010), 4m (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011), 4n (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2013), 4s (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013) i 4t (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013) rozdziału IV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32014 R 0518: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 518/2014 z dnia 5 marca 2014 r. (Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 1), sprostowanym w Dz.U. L 244 z 19.9.2015, s. 60.".

Artykuł  2

W pkt 11c (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 392/2012), 11e (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012), pkt 11i (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1059/2010), 4j (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1060/2010), 11k (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1061/2010), 11l (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1062/2010), 11m (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011), 11n (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 665/2013), 11s (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 811/2013) i 11t (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 812/2013) załącznika IV do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32014 R 0518: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 518/2014 z dnia 5 marca 2014 r. (Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 1), sprostowanym w Dz.U. L 244 z 19.9.2015, s. 60.".

Artykuł  3

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) nr 518/2014, sprostowanego w Dz.U. L 244 z 19.9.2015, s. 60, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 147 z 17.5.2014, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.