Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.341.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 156/2015
z dnia 11 czerwca 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2016/2191]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Komisji (UE) 2015/559 z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniającą dyrektywę Rady 96/98/WE w sprawie wyposażenia statków 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II i załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XXXII pkt 1 (dyrektywa Rady 96/98/WE) w załączniku II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 L 0559: dyrektywą Komisji (UE) 2015/559 z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz.U. L 95 z 10.4.2015, s. 1).".

Artykuł  2

W pkt 56d (dyrektywa Rady 96/98/WE) załącznika XIII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 L 0559: dyrektywą Komisji (UE) 2015/559 z dnia 9 kwietnia 2015 r. (Dz.U. L 95 z 10.4.2015, s. 1).".

Artykuł  3

Teksty dyrektywy (UE) 2015/559 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2015 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 95 z 10.4.2015, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych..
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.