Dz.U.UE.L.2019.36.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 88/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/200]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1658 z dnia 13 września 2016 r. zmieniającą decyzję 2008/911/WE ustanawiającą wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1659 z dnia 13 września 2016 r. zmieniającą decyzję 2008/911/WE ustanawiającą wykaz substancji ziołowych, preparatów i ich połączeń do użytku w tradycyjnych ziołowych produktach leczniczych 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku II do Porozumienia EOG w rozdziale XIII pkt 15zl (decyzja Komisji 2008/911/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 D 1658: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1658 z dnia 13 września 2016 r. (Dz.U. L 247 z 15.9.2016, s. 19),

- 32016 D 1659: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1659 z dnia 13 września 2016 r. (Dz.U. L 247 z 15.9.2016, s. 22).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczych (UE) 2016/1658 i (UE) 2016/1659 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 247 z 15.9.2016, s. 19.
2 Dz.U. L 247 z 15.9.2016, s. 22.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.