Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.263.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 300/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1811]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1609 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia propikonazolu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 7 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1610 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Pythium oligandrum szczep M1 jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 10 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 12nne (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/655) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkty w brzmieniu:

"12nnf. 32015 R 1609: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1609 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia propikonazolu jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 7 (Dz.U. L 249 z 25.9.2015, s. 17);

12nng. 32015 R 1610: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1610 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Pythium oligandrum szczep M1 jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych typu 10 (Dz.U. L 249 z 25.9.2015, s. 20).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń wykonawczych (UE) 2015/1609 i (UE) 2015/1610 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r..
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 249 z 25.9.2015, s. 17.
2 Dz.U. L 249 z 25.9.2015, s. 20.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.