Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.189.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 14/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1297]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1906 z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 282/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie pasz. Prawodawstwa dotyczącego środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu, o ile stosowanie porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi jest rozszerzone o Liechtenstein, jak określono we wprowadzeniu do rozdziału XII załącznika II do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XII pkt 56 w załączniku II do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008) dodaje się tiret w brzmieniu:

", zmienione:

- 32015 R 1906: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1906 z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. L 278 z 23.10.2015, s. 11).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2015/1906 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 278 z 23.10.2015, s. 11.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.