Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 260/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2017/1049]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/744 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie przez Niderlandy środka tymczasowego zgodnie z art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w zakresie dodatkowych wymagań dotyczących pakowania i oznakowania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych zawierających nikotynę 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG po pkt 12zzy (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/419) dodaje się punkt w brzmieniu:

"12zzz. 32015 D 0744: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/744 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zezwolenia na wprowadzenie przez Niderlandy środka tymczasowego zgodnie z art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w zakresie dodatkowych wymagań dotyczących pakowania i oznakowania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych zawierających nikotynę (Dz.U. L 118 z 9.5.2015, s. 8).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczej (UE) 2015/744 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 118 z 9.5.2015, s. 8.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.