Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.331.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2003 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 108/2003
z dnia 26 września 2003 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 74/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r.(1)

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2003 z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych(2) należy włączyć do Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XIII pkt 15h (rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95) załącznika II do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32003 R 0494: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 494/2003 z dnia 18 marca 2003 r. (Dz.U. L 73 z 19.3.2003, str. 6).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 494/2003 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 27 września 2003 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostaną dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 czerwca 2003 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
H. S. H. PRINZ NIKOLAUS von LIECHTENSTEIN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 257 z 9.10.2003, str. 22.

(2) Dz.U. L 73 z 19.3.2003, str. 6.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.