Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.257.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2003 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 76/2003
z dnia 20 czerwca 2003 r.
zmieniająca Załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 32/2003 z dnia 14 marca 2003 r.(1)

(2) Dyrektywę 2002/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniającą po raz dwudziesty dyrektywę Rady 76/769/EWG w zakresie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (krótkołańcuchowych chlorowanych parafin)(2) należy włączyć do Porozumienia.

(3) Zalecenie Komisji 2002/575/WE z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii zmniejszania ryzyka w odniesieniu do o-anizydyny oraz 1,4-dioksanu(3) należy włączyć do Porozumienia.

(4) Zalecenie Komisji 2002/576/WE z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii zmniejszania ryzyka w odniesieniu do etylu acetylooctanu, 4-chloro-o-krezolu oraz chlorku dimetylodioktadecyloamonu(4) należy włączyć do Porozumienia.

(5) Dyrektywę Komisji 2002/62/WE z dnia 9 lipca 2002 r. dostosowującą do postępu technicznego po raz dziewiąty Załącznik I do dyrektywy Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń przy wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (składniki cynoorganiczne)(5) sprostowaną w Dz.U. L 203 z 1.8.2002, str. 64, należy włączyć do Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XV do Załącznika II do Porozumienia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4 (dyrektywa Rady 76/769/EWG) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32002 L 0045: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2002/45/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz.U. L 177 z 6.7.2002 r., str. 21),

- 32002 L 0062: dyrektywą Komisji 2002/62/WE z dnia 9 lipca 2002 r. (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, str. 58), sprostowaną w Dz.U. L 203 z 1.8.2002, str. 64.";

2) pod nagłówkiem "akty, które uwzględniają Umawiające się Strony" po pkt 22 (zalecenie Komisji 2002/755/WE) dodaje się punkty w brzmieniu:

"23. 32002 H 0575: zalecenie Komisji 2002/575/WE z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii zmniejszania ryzyka w odniesieniu do o-anizydyny oraz 1,4-dioksanu (Dz.U. L 181 z 11.7.2002, str. 29).

24. 32002 H 0576: zalecenie Komisji 2002/576/WE z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie wyników oceny ryzyka i strategii zmniejszania ryzyka w odniesieniu do etylu acetylooctanu, 4-chloroo-krezolu oraz chlorku dimetylodioktadecyloamonu (Dz.U. L 181 z 11.7.2002, str. 35).".

Artykuł  2

Teksty dyrektyw 2002/45/WE oraz 2002/62/WE, sprostowane w Dz.U. L 203 z 1.8.2002, str. 64 oraz zaleceń 2002/575/WE i 2002/576/WE w językach islandzkim i norweskim, publikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 21 czerwca 2003 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia(*) zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2003 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 137 z 5.6.2003, str. 32.

(2) Dz.U. L 177 z 6.7.2002, str. 21.

(3) Dz.U. L 181 z 11.7.2002, str. 29.

(4) Dz.U. L 181 z 11.7.2002, str. 35.

(5) Dz.U. L 183 z 12.7.2002, str. 58.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.