Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.65.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2001 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 155/2001
z dnia 11 grudnia 2001 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją nr 112/2001 Wspólnego Komitetu EOG z dnia 28 września 2001 r.(1).

(2) Dyrektywa 2001/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 czerwca 2001 r. zmieniającą, po raz dwudziesty pierwszy, dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowania niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, w zakresie substancji sklasyfikowanych jako substancje kancerogenne, mutagenne lub toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości(2) ma być włączona do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W pkt 4 (dyrektywa Rady 76/769/EWG) w załączniku II do Porozumienia rozdział XV dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32001 L 0041: dyrektywa 2001/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 czerwca 2001 r. (Dz.U. L 194 z 18.7.2001, str. 36)."

Artykuł  2

Teksty dyrektywy Rady 2001/41/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2001 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy artykułu 103 ustęp 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2001 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
B. GRYDELAND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 322 z 6.12.2001, str. 23.

(2) Dz.U. L 194 z 18.7.2001, str. 36.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.