Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.170.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1164
z dnia 22 czerwca 2017 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości akrynatryny, metalaksylu i tiabendazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) akrynatryny zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP metalaksylu i tiabendazolu określono w załączniku II oraz w części B załącznika III do tego rozporządzenia.

(2) W odniesieniu do akrynatryny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej "Urzędem") przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie przeglądu obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 2 . Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących bananów, melonów, papryki, arbuzów, brzoskwiń i moreli istnieje ryzyko dla konsumentów. Należy zatem obniżyć te NDP. W odniesieniu do innych produktów Urząd zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących roszpunki warzywnej, endywii o liściach szerokich, rzeżuchy, rokietty siewnej, gorczycy sarepskiej, ziaren soi zwyczajnej i wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego brakuje pewnych informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że pomimo stwierdzonych luk w danych krytyczna dobra praktyka rolnicza nie jest zgodna z ograniczeniami dotyczącymi zatwierdzenia akrynatryny w odniesieniu do owoców ziarnkowych, moreli, czereśni, brzoskwiń, śliwek, truskawek, bananów, czosnku, cebuli, pomidorów, papryki, oberżyn, piżmianu jadalnego (ketmii jadalnej), dyniowatych z jadalną skórką, korniszonów, cukinii, melonów, dyń, arbuzów, sałaty, grochu (świeżego, w strąkach) i ziaren soi zwyczajnej oraz że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności.

(3) W odniesieniu do metalaksylu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 3 . Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości i zalecił obniżenie NDP dotyczących kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, kalarepy, szpinaku, boćwiny, fasoli (świeżej, w strąkach i bez strąków), grochu (świeżego, w strąkach i bez strąków), szparagów, porów, fasoli (suchej), grochu (suchego), łubinu (suchego), siemienia lnianego, nasion maku, nasion rzepiku, nasion gorczycy, nasion lnicznika siewnego, kukurydzy, mięsa i tłuszczu świń, mięsa i tłuszczu bydła, mięsa i tłuszczu owiec, mięsa i tłuszczu kóz, mięsa i tłuszczu drobiu, mleka oraz jaj ptasich. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim/limonek, mandarynek, jabłek, gruszek, winogron stołowych, winogron do produkcji wina, truskawek, cebuli, papryki, ziaren soi zwyczajnej, wątroby i nerki i świń, wątroby i nerki bydła, wątroby i nerki owiec oraz wątroby drobiu brakuje pewnych informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących pigw, owoców nieszpułki zwyczajnej, owoców nieśplika japońskiego, awokado, korniszonów, nasion bawełny, jęczmienia, gryki zwyczajnej, prosa, owsa zwyczajnego, ryżu, żyta zwyczajnego, sorgo japońskiego, pszenicy zwyczajnej, przypraw nasiennych i korzeni buraka cukrowego brakuje informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. NDP dotyczące przypraw owocowych powinny zostać określone jako tymczasowe NDP. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu czterech lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(4) W odniesieniu do tiabendazolu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 4 . Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących mango i grzybów uprawnych istnieje ryzyko dla konsumentów. Należy zatem obniżyć te NDP. Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości w odniesieniu do mleka i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Urząd zalecił obniżenie NDP dotyczących jabłek, gruszek, ziemniaków, cykorii warzywnej/cykorii liściastej, mięsa i tłuszczu świń oraz mięsa i tłuszczu drobiu. W odniesieniu do innych produktów Urząd zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim/limonek, mandarynek, pigw, owoców nieszpułki zwyczajnej, owoców nieśplika japońskiego, kumkwatów, awokado, bananów, papai, ziemniaków, cykorii warzywnej/cykorii liściastej oraz wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego brakuje pewnych informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(5) W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie danego środka ochrony roślin i dla których nie istnieją tolerancje importowe ani kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL), NDP należy ustalić na poziomie określonej granicy oznaczalności lub stosować wartość wzorcową NDP, jak określono w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(6) Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej do spraw pozostałości pestycydów w kwestii potrzeby dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do kilku substancji laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów w wyniku rozwoju technicznego konieczne jest ustalenie określonych granic oznaczalności.

(7) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(8) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(10) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów. Ze względu na fakt, iż przy obecnych NDP nie można wykluczyć ryzyka dla konsumentów, wartość odnosząca się do akrynatryny i wynosząca 0,01 mg/kg dla bananów, melonów, papryki, arbuzów, brzoskwiń i moreli oraz wartość odnosząca się do tiabendazolu i wynosząca 0,01 mg/kg dla mango i grzybów uprawnych powinny być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wszystkich produktów.

(11) Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 21 stycznia 2018 r.:

1) w odniesieniu do substancji czynnej metalaksyl we wszystkich produktach i na ich powierzchni;
2) w odniesieniu do substancji czynnej akrynatryna we wszystkich produktach i na ich powierzchni z wyjątkiem bananów, melonów, papryki, arbuzów, brzoskwiń i moreli;
3) w odniesieniu do substancji czynnej tiabendazol we wszystkich produktach i na ich powierzchni z wyjątkiem mango i grzybów uprawnych.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) kolumny dotyczące metalaksylu i tiabendazolu otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Metalaksyl, w tym inne

mieszaniny izomerów składowych,

w tym metalaksyl-M

(suma izomerów) (R)

(1)(2)(3)(4)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe7 (+)
0110010Grejpfruty0,7
0110020Pomarańcze0,7
0110030Cytryny0,5 (+)
0110040Limy/limonki0,5 (+)
0110050Mandarynki0,5 (+)
0110990Pozostałe0,5
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 (*)0,02 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe
0130000Owoce ziarnkowe
0130010Jabłka1 (+)4 (+)
0130020Gruszki1 (+)4
0130030Pigwy0,01 (*)3
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej0,01 (*)3
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego0,01 (*)3
0130990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
0140000Owoce pestkowe0,01 (*)0,01 (*)
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,01 (*)
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe2 (+)
0151020Winogrona do produkcji wina1 (+)
0152000b) truskawki0,6
0153000c) owoce leśne0,02 (*)
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie0,01 (*)
0154020Żurawiny0,01 (*)
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)0,4
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)0,3
0154050Róża dzika0,01 (*)
0154060Morwy (czarne i białe)0,01 (*)
0154070Głóg włoski0,01 (*)
0154080Bez czarny0,01 (*)
0154990Pozostałe0,01 (*)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką0,05 (*)
0161010Daktyle0,01 (*)
0161020Figi0,01 (*)
0161030Oliwki stołowe0,01 (*)
0161040Kumkwat7
0161050Karambola0,01 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,01 (*)
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)
0161990Pozostałe0,01 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)0,02 (*)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska0,01 (*)
0162030Marakuja/Męczennica jadalna0,01 (*)
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska0,01 (*)
0162050Caimito0,01 (*)
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej0,01 (*)
0162990Pozostałe0,01 (*)
0163000c) niejadalną skórką, duże0,01 (*)
0163010Awokado20 (+)
0163020Banany6
0163030Mango0,01 (*)
0163040Papaja10
0163050Granaty/Jabłka granatu0,01 (*)
0163060Czerymoja0,01 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)
0163080Ananasy0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,01 (*)
0163990Pozostałe0,01 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000a) ziemniaki0,02 (*)0,04 (+)
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)0,01 (*)
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego0,01 (*)
0213010Buraki0,02 (*)
0213020Marchew0,1
0213030Seler zwyczajny0,01 (*)
0213040Chrzan pospolity0,1
0213050Słonecznik bulwiasty0,01 (*)
0213060Pasternak0,1
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,01 (*)
0213080Rzodkiew0,06
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,02 (*)
0213100Brukiew/Karpiel0,01 (*)
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,01 (*)
0213990Pozostałe0,01 (*)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)
0220010Czosnek0,02 (*)
0220020Cebula0,5 (+)
0220030Szalotka0,02 (*)
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka0,3
0220990Pozostałe0,01 (*)
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory0,3
0231020Papryka roczna0,5 (+)
0231030Oberżyny/Bakłażany0,01 (*)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 (*)
0231990Pozostałe0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki0,5
0232020Korniszony0,01 (*)
0232030Cukinie0,01 (*)
0232990Pozostałe0,01 (*)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony0,2 (+)
0233020Dynie olbrzymie0,01 (*)
0233030Arbuzy0,2 (+)
0233990Pozostałe0,01 (*)
0234000d) kukurydza cukrowa0,05 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące0,2 (+)
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska0,15
0242020Kapusta głowiasta0,06
0242990Pozostałe0,01 (*)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai0,02 (*)
0243020Jarmuż0,3
0243990Pozostałe0,01 (*)
0244000d) kalarepa0,02 (*)
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe30,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe
0252000b) szpinak i podobne liście1,50,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,40,05 (*) (+)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne3 (+)0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)0,02 (*)
0260020Fasola (bez strąków)0,02 (*)
0260030Groch (w strąkach)0,02 (*)
0260040Groch (bez strąków)0,02 (*)
0260050Soczewica0,01 (*)
0260990Pozostałe0,01 (*)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi0,02 (*)
0270020Karczochy hiszpańskie0,01 (*)
0270030Seler0,01 (*)
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski0,01 (*)
0270050Karczochy zwyczajne0,05 (+)
0270060Pory0,03
0270070Rabarbar0,01 (*)
0270080Pędy bambusa0,01 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,01 (*)
0270990Pozostałe0,01 (*)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola0,02 (*)
0300020Soczewica0,01 (*)
0300030Groch0,02 (*)
0300040Łubin biały0,02 (*)
0300990Pozostałe0,01 (*)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,02 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,02 (*)
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,01 (*)
0401030Nasiona maku0,02 (*)
0401040Ziarna sezamu0,01 (*)
0401050Ziarna słonecznika0,02 (*)
0401060Ziarna rzepaku0,02 (*)
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,1 (*) (+)
0401080Nasiona gorczycy0,02 (*)
0401090Nasiona bawełny0,01 (*)
0401100Nasiona dyni0,01 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,01 (*)
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,01 (*)
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,02 (*)
0401140Nasiona konopi siewnych0,01 (*)
0401150Rącznik pospolity0,01 (*)
0401990Pozostałe0,01 (*)
0402000Owoce oleiste0,01 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe
0500000ZBOŻA0,01 (*)
0500010Jęczmień0,01 (*)
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01 (*)
0500030Kukurydza0,02 (*)
0500040Proso zwyczajne0,01 (*)
0500050Owies zwyczajny0,01 (*)
0500060Ryż siewny0,01 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,01 (*)
0500080Sorgo japońskie0,01 (*)
0500090Pszenica zwyczajna0,01 (*)
0500990Pozostałe0,01 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty0,05 (*)
0620000Ziarna kawy0,05 (*)
0630000Napary ziołowe z0,05 (*)
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe0,1 (+)
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański0,05 (*)
0700000CHMIEL15 (+)0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0Д (*) (+)0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)0,05 (*)
0840020Imbir0,05 (*)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)(+)
0840990Pozostałe0,05 (*)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE(+)(+)
1010000Tkanki z
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,01 (*)0,05 (*)
1011020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)0,05 (*)
1011030Wątroba0,05 (*)0,15
1011040Nerka0,20,3
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,20,3
1011990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,01 (*)0,1
1012020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)0,1
1012030Wątroba0,05 (*)0,3
1012040Nerka0,31
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,31
1012990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,01 (*)0,05 (*)
1013020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)0,05 (*)
1013030Wątroba0,05 (*)0,15
1013040Nerka0,30,3
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,30,3
1013990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,01 (*)0,1
1014020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)0,1
1014030Wątroba0,05 (*)0,15
1014040Nerka0,30,3
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,30,3
1014990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,01 (*)0,05 (*)
1015020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)0,05 (*)
1015030Wątroba0,05 (*)0,15
1015040Nerka0,30,3
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,30,3
1015990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie0,01 (*)0,05
1016020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)0,05
1016030Wątroba0,05 (*)0,2
1016040Nerka0,05 (*)0,2
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 (*)0,2
1016990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,01 (*)0,05 (*)
1017020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)0,05 (*)
1017030Wątroba0,05 (*)0,15
1017040Nerka0,30,3
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,30,3
1017990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1020000Mleko0,01 (*)0,2
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie0,01 (*)2
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,05 (*)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)0,01 (*)
(*)Wskazuje granicę oznaczalności.
(**)Kombinacja pestycydu - numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.
(a)Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
Metalaksyl, w tym inne mieszaniny izomerów składowych, w tym metalaksyl-M (suma izomerów) (R)
(R) =Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu - numeru kodu:
Metalaksyl - kod 100000, z wyjątkiem 1040000: Suma metalaksylu (suma izomerów) i jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,6-dimetyloaniliny, wyrażona jako metalaksyl.
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu i metalaksylu-M są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110030Cytryny
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu i metalaksylu-M są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0130010Jabłka
0130020Gruszki
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0220020Cebula
0231020Papryka roczna
0233010Melony
0233030Arbuzy
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu i metalaksylu-M są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu-M są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0256000f) zioła, kwiaty jadalne
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0270050Karczochy zwyczajne
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu i metalaksylu-M są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0401070Ziarna soi zwyczajnej
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości metalaksylu-M i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0640000Ziarna kakaowe
0700000CHMIEL
(+)Tymczasowy NDP ważny do dnia 1 lipca 2021 r. Po tej dacie NDP będzie wynosić 0,05 (*) mg/kg, chyba że w świetle nowych dostępnych informacji zostanie zmieniony w drodze rozporządzenia.
0820000Przyprawy owocowe
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
(+)Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tkanka tłuszczowa
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tkanka tłuszczowa
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe
1020000Mleko
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele
1050000Płazy i gady
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe
Tiabendazol (R)
(R) =Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu - numeru kodu:
Tiabendazol - kod 100000, z wyjątkiem 1020000 i 1040000: suma tiabendazolu i 5-hydroksytiabendazolu, wyrażona jako tiabendazol
Tiabendazol - kod 1020000: suma tiabendazolu, 5-hydroksytiabendazolu i jego koniugatu siarczanowego, wyrażona jako tiabendazol
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące ilości pozostałości metabolitu benzimidazolu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110000Owoce cytrusowe
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe
0130010Jabłka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0163010Awokado
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i ilości pozostałości metabolitu benzimidazolu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0211000a) ziemniaki
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i ilości pozostałości metabolitu benzimidazolu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska
(+)Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych i ilości pozostałości metabolitu benzimidazolu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tkanka tłuszczowa
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tkanka tłuszczowa
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe
1020000Mleko
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1050000Płazy i gady
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe"
b) dodaje się kolumnę dotyczącą akrynatryny w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne

poziomy pozostałości (NDP) (a)

(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,02 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,02 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe
0130000Owoce ziarnkowe0,02 (*)
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe0,02 (*)
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe0,05 (*)
0151020Winogrona do produkcji wina0,1
0152000b) truskawki0,02 (*)
0153000c) owoce leśne0,02 (*)
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,02 (*)
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z0,02 (*)
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,02 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe
0220000Warzywa cebulowe0,02 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe
0230000Warzywa owocowe0,02 (*)
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,02 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna0,06 (+)
0251020Sałaty0,02 (*)
0251030Endywia o liściach szerokich0,06 (+)
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy0,06 (+)
0251050Gorczycznik wiosenny0,02 (*)
0251060Rokietta siewna/rukola0,06 (+)
0251070Gorczyca sarepska0,06 (+)
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)0,02 (*)
0251990Pozostałe0,02 (*)
0252000b) szpinak i podobne liście0,02 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,02 (*)
0254000d) rukiew wodna0,02 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,02 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
0260000Warzywa strączkowe0,02 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe
0270000Warzywa łodygowe0,02 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe
0280000Grzyby, mchy i porosty0,02 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,02 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,02 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe
0500000ZBOŻA0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)
0840990Pozostałe0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,02 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z0,01 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tkanka tłuszczowa
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tkanka tłuszczowa
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe
1020000Mleko0,01 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
(*)Wskazuje granicę oznaczalności.
(a)Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
(F) =Rozpuszczalny w tłuszczach.
Akrynatryna i jej enancjomer (F)
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 1 lipca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0251010Roszpunka warzywna
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
(+)Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity"
2) w załączniku III skreśla się kolumny dotyczące akrynatryny, metalaksylu i tiabendazolu.
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acrinathrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) akrynatryny zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2015;13(7):4203.
3 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on combined review of the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substances metalaxyl and metalaxyl-M" (Uzasadniona opinia dotycząca łącznego przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) substancji czynnych metalaksyl i metalaksyl-M). Dziennik EFSA 2015;13(4):4076.
4 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiabendazole" (Uzasadniona opinia dotycząca rewizji przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) tiabendazolu). Dziennik EFSA 2016;14(6):4516.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.