Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.184.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1270
z dnia 14 lipca 2017 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania węglanu potasu (E 501) w owocach i warzywach obranych, krojonych i rozdrobnionych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2) Unijny wykaz dodatków do żywności może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 2 .

(3) W dniu 15 października 2015 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie węglanu potasu (E 501) na owocach i warzywach obranych, krojonych i rozdrobnionych i udostępniono go państwom członkowskim zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4) Przy przygotowywaniu surowych krojonych owoców i warzyw działanie enzymów może skutkować utratą jakości produktów, np. brązowieniem i odkształceniem, oraz marnowaniem żywności. Aby uniknąć brązowienia, można stosować kwas askorbinowy (E 300). Jednak kwas askorbinowy powoduje rozerwanie tkanek komórkowych, przez co po kilku dniach owoce i warzywa miękną i odbarwiają się. Zastosowanie węglanu potasu (E 501) zapewnia skuteczniejszą ochronę przed brązowieniem, ponieważ substancja ta działa jak stabilizator i regulator kwasowości i minimalizuje uszkodzenia tkanek spowodowane kwasem askorbinowym.

(5) Komitet Naukowy ds. Żywności określił łączne ADI (dopuszczalne dzienne spożycie) jako "nieokreślone" w przypadku węglanów 3 , co oznacza, że nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia, jeśli są stosowane w ilościach niezbędnych do osiągnięcia pożądanego efektu technologicznego.

(6) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ zezwolenie na stosowanie węglanu potasu (E 501) jako stabilizatora i regulatora kwasowości na owocach i warzywach obranych, krojonych i rozdrobnionych stanowi aktualizację tego wykazu niemającą wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(7) Należy zatem zezwolić na stosowanie węglanu potasu (E 501) jako stabilizatora i regulatora kwasowości w żywności kategorii 04.1.2 "Owoce i warzywa obrane, krojone i rozdrobnione" w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 zgodnie z zasadą quantum satis. W celu zapewnienia, aby konsument był poinformowany o zastosowaniu tej substancji, należy ograniczyć stosowanie węglanu potasu (E 501) do pakowanych schłodzonych nieprzetworzonych owoców i warzyw gotowych do spożycia oraz pakowanych nieprzetworzonych i obranych ziemniaków.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w kategorii żywności 04.1.2 "Owoce i warzywa obrane, krojone i rozdrobnione" przed przypisami dodaje się następującą pozycję:
"E 501Węglan potasuQuantum satisTylko pakowane schłodzone nieprzetworzone owoce i warzywa gotowe do spożycia oraz pakowane nieprzetworzone i obrane ziemniaki"
1 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).
3 Sprawozdanie Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria 25, 1990 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.