Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.156.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1089
z dnia 16 czerwca 2017 r.
zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do włączenia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Gruzji i Republiki Kiribati do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz niektórych produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4049)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 20 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 ustanowiono szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego. W szczególności stanowi ono, że produkty pochodzenia zwierzęcego mogą być przywożone jedynie z państwa trzeciego lub części państwa trzeciego znajdującego się w wykazie sporządzonym zgodnie z tym rozporządzeniem.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 stanowi również, że przy sporządzaniu oraz aktualizowaniu takich wykazów należy brać pod uwagę kontrole unijne w państwach trzecich oraz gwarancje właściwych organów państw trzecich w odniesieniu do zgodności lub równoważności z unijnym prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 2 .

(3) W decyzji Komisji 2006/766/WE 3  wymieniono te państwa trzecie, które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004 i w związku z tym są w stanie zagwarantować, że wskazane produkty spełniają warunki sanitarne ustanowione w przepisach unijnych dla ochrony zdrowia konsumentów i mogą zatem być wywożone do Unii. W szczególności załącznik II do tej decyzji zawiera wykaz państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz do Unii produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi. W wykazie tym wskazano również ograniczenia dotyczące takiego przywozu z niektórych państw trzecich.

(4) Właściwe organy byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii oraz Gruzji zwróciły się do Komisji o zezwolenie na przywóz produktów rybołówstwa do Unii. Kontrole unijne w byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii oraz Gruzji miały miejsce i wykazały, że właściwe organy zapewniają właściwe gwarancje, jak określono w art. 48 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Na podstawie dostępnych informacji i gwarancji była jugosłowiańska republika Macedonii oraz Gruzja mogą zostać włączone do wykazu w załączniku II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do produktów rybołówstwa.

(5) Właściwe organy Republiki Kiribati zwróciły się do Komisji o zezwolenie na przywóz produktów rybołówstwa do Unii. Właściwe organy Republiki Kiribati dostarczyły pisemne gwarancje, które uznaje się za właściwe, jak określono w art. 48 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Na podstawie dostępnych informacji i tych gwarancji Republika Kiribati może zostać włączona do wykazu w załączniku II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do produktów rybołówstwa.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2006/766/WE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku II do decyzji 2006/766/WE dodaje się pozycje w brzmieniu:

1) między pozycją dotyczącą Grenady a pozycją dotyczącą Ghany:
"GEGruzja"
2) między pozycją dotyczącą Kenii a pozycją dotyczącą Korei Południowej:
"KIRepublika Kiribati"
3) między pozycją dotyczącą Madagaskaru a pozycją dotyczącą Birmy:
"MKbyła jugosłowiańska republika Macedonii (*)
(*) Była jugosłowiańska republika Macedonii: ostateczna nazwa tego państwa zostanie ustalona w wyniku negocjacji prowadzonych obecnie w ONZ.".
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 206.
2 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).
3 Decyzja Komisji 2006/766/WE z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (Dz.U. L 320 z 18.11.2006, s. 53).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.